What about the Migrant Children? The State-Of-The-Art in Research Claiming Social Sustainability

Författare
Boldermo, S., Ødegaard, E. E.
Källor
Sustainability, 11(2).
År
2019

Syfte

I denna litteraturstudie gick författarna igenom forskningsartiklar relaterade till utbildning för hållbarhet (Education for Sustainability) i förskolan. Syftet var att beskriva i vilken utsträckning utbildning för hållbarhet hänger samman med ett holistiskt och socialt perspektiv som tar hänsyn till etnisk mångfald och upplevelser av tillhörighet. 

Frågeställning:

  1. I vilken utsträckning används/återspeglas ett helhetligt och socialt perspektiv på hållbarhet i forskningsartiklar om hållbarhetsundervisning (Early Childhood Education for Sustainability, ECEfS) i förskolan?
  2. Hur konceptualiseras den sociala aspekten av hållbarhetsutbildning av förskoleforskare?
  3. Vad säger forskningen om mångfald/mångkulturella perspektiv och invandrarbarn relaterade till den sociala aspekten av hållbarhetsutbildning?
  4. Vad säger forskningen om tillhörighet (och relaterade koncept) i en ECEfS-kontext?

Resultat

Resultaten av studien visade att forskare inom hållbar utveckling till stor del erkände de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna av hållbarhet för utbildning och därmed använde ett holistiskt perspektiv på fenomenet. Även om de sociala dimensionerna ansågs vara starkt kopplade till teman som social rättvisa, medborgarskap och uppbyggnad av stabila samhällen, var det få artiklar som utforskade mångfald, mångkulturella perspektiv eller invandrarbarns situation i samband med arbetet med hållbarhetsutbildning i förskolan. Konceptet tillhörighet betraktas i begränsad utsträckning i samband med invandrare och flyktingar. Författarna argumenterar för att dessa aspekter bör inkluderas i fortsatt forskning. 

Design

Forskarna sökte efter vetenskapliga artiklar i 20 tidskrifter (nio nordiska och elva internationella) om utbildning, förskola och/eller hållbarhetsutbildning. Litteratursökningarna gjordes på titel, nyckelord och sammanfattningar med engelska, norska och svenska varianter av nyckelorden ”sustainability”, ”sustainable/environmental development”, ”social sustainability”, ”social dimension”, ”belonging”, ”citizenship”, ”democracy” och ”agency”. 

Litteraturgenomgången gjordes i fyra steg. I det första steget identifierade forskarna 59 artiklar i de 20 tidskrifterna. I det andra steget läste forskarna igenom artiklarna och bedömde deras relevans. 41 artiklar gick vidare till det tredje steget och lästes noggrant och organiserades efter syfte, forskningsfrågor, teori, metod, urvalsstorlek och slutsatser. I det fjärde steget organiserade forskarna artiklarna efter relevans som bestämdes av de fyra forskningsfrågorna.

Referenser

Boldermo, S. & Ødegaard, E. E. (2019). “What about the Migrant Children? The State-Of-The-Art in Research Claiming Social Sustainability”. Sustainability, 11(2).

Uppdragsgivare

Forskningsrådet, Norge. Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Norge. Høgskulen på Vestlandet, Norge