Systematikk eller tilfeldighet? Erfaringer fra et FoU-prosjekt om vurdering i barnehagen

Författare
Eik L. T., Steinnes G. S. (2019)
År
2019

Syfte

I artikeln diskuteras erfarenheter från ett interaktivt forsknings- och utvecklingsarbete om utvärdering av barns trivsel och utveckling i förskolan. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan två förskolor, en extern handledare och två forskare. Syftet var att få kunskap om utvärderingsarbetet och att bidra till att stärka förskollärares språk kring utvärdering. Artikeln har följande frågeställning: Hur kan samarbete kring utvärdering av barns trivsel och allsidiga utveckling bidra till att utveckla en mer systematisk utvärderingspraxis i förskolan?

Resultat

Resultaten visade att förskollärarna utvecklade ökad medvetenhet om sina egna utvärderingar, gemensam begreppsförståelse, en högre grad av nedteckning och en mer kollektiv praxis som forskarna betecknade som en systematisk utvärderingspraxis. Inte minst blev de mer medvetna om förhållanden som skulle kunna minska barns möjligheter till trivsel och utveckling. 

Design

Forskarna valde en kvalitativ och interaktiv design. Studien delades in i två aktivitetssystem: ett forskningssystem och ett praxissystem. Forskningssystemet var forskarnas observationer och intervjuer med deltagarna, medan praxissystemet bestod av aktiviteter i förskolan som styrs av förskollärare. Projektet delades in i fyra faser, varav de tre första faserna var gruppintervjuer med förskollärare (N=25) och förskolechefer (N=3). 12 intervjuer på ca 1,5 timme genomfördes per intervju. Slutfasen bestod av en analys av intervjuerna, genomförd av forskarna, och ett sista dialogseminarium där forskarna och deltagarna granskade forskarnas tolkningar och analyser. 

Referenser

Eik, L. T. & Steinnes, G. S. (2019). «Systematikk eller tilfeldighet? Erfaringer fra et FoU-prosjekt om vurdering i barnehagen». Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 103(02-03):145-158.

Uppdragsgivare

Utdanningsforbundet, Norge