Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner

Författare
Lund, J. H., Andersen, D. D. D.
År
2018

Syfte

Studien undersöker hur barnperspektiv ser ut och används i förskolan, särskilt i samband med utvärdering av förskolans läroplaner. Syftet är att stärka det professionella omdömet genom att nyansera begreppet och fenomenet barnperspektiv i den pedagogiska utvärderingen. 

Resultat

Undersökningen tydliggör att barnperspektiv får stor uppmärksamhet i generell pedagogisk praxis. Samtidigt visar analysen att det finns en tendens att detta fokus minskar när det handlar om pedagogisk utvärdering. Författarna menar att det verkar som om barnperspektiv i samband med utvärdering av läroplaner oftast används i interna processer i förskolan, men inte ägnas så mycket utrymme i den externa kommunikationen av utvärderingsresultat. 

Design

Projektet bygger på empiriska studier i en medelstor dansk kommun, där data har samlats in i en utvald förskola och på kommunal ledningsnivå. Tre intervjuer och en observation genomfördes på kommunal lednings- och konsultnivå samt fyra deltagarobservationer i förskolan och två intervjuer med chefer och förskollärare. Dessutom analyserade författarna flera dokument som används i och utgjorde ett ramverk för utvärderingspraxis. 

Referenser

Lund, J. H. & Andersen, D. D. D. (2018). «Børneperspektiver i evaluering af den pædagogiske læreplan i daginstitutioner». Tidsskrift for socialpædagogik, 21(1):15-27.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift