The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers

Författare
Løkken, I. M., Bjørnestad, E., Broekhuizen, M. L., Moser, T.
År
2018

Syfte

Studien undersöker det eventuella sambandet mellan de två strukturella kvalitetsfaktorerna organisationsform (öppen eller sluten avdelningsstruktur) och antal vuxna per barn samt kvaliteten på interaktionen mellan personalen och barnen på småbarnsavdelningarna på ett antal norska förskolor. Syftet är att öka kunskapen om förhållandet mellan strukturell kvalitet (organisationsform och antal barn per vuxen) och processkvalitet (interaktionskvalitet).  

Resultat

Resultaten visar att det finns ett samband mellan en organisationsform med små grupper och sluten avdelningsstruktur och högre interaktionskvalitet. Förhållandet mellan antal barn per vuxen och interaktionskvalitet varierade beroende på andra faktorer. Författarna betonar att det inte finns något tydligt eller enkelt samband mellan struktur- och processkvalitet i norska förskolor och rekommenderar att fler faktorer och perspektiv läggs till i ytterligare forskning om sambanden mellan dessa två kvalitetsfaktorer.  

Design

Studiens urval består av 93 norska förskolor med sammanlagt 206 avdelningar. Förskolorna var organiserade med både slutna (74,8 %) och öppna (25,2 %) avdelningar. Vardagen på varje avdelning observerades under 4 timmar. Efter observationen intervjuades den pedagogiska chefen för varje avdelning. Resultaten analyserades med hjälp av bedömningsskalan ITERS-R (bedömningsskala för småbarnsmiljöer). 

Referenser

Løkken, I. M., Bjørnestad, E., Broekhuizen, M. L. & Moser, T. (2018). «The relationship between structural factors and interaction quality in Norwegian ECEC for toddlers”. International Journal of Child Care and Education Policy, 12(9).

Uppdragsgivare

Forskningsrådet, Norge