Individual and collective rights expressed in educator and child interactions in Nordic preschools

Författare
Johansson, E., Emilson, A., Röthe, M., Puroila, A.-M., Broström, S., & Einarsdóttir, J.
Källor
International Journal of Early Childhood (48), 209-224.
År
2016
ISBN
27434036

Syfte

Studien undersöker vilka rättigheter förskollärarna låter barnen förstå att de har och hur förskollärarna förmedlar den kunskapen till barnen. Dessutom undersöker författarna om det finns könsmönster i hur den här kommunikationen går till.

Resultat

Det finns individuella och kollektiva rättigheter. Barnen kräver i första hand individuella rättigheter som rätten att uttrycka sig verbalt och fysiskt, att få vara med i olika lekar och att få använda leksakerna på förskolan. Personalen var mer inriktad på kollektiva rättigheter, exempelvis barnens rätt att delta i förskolans aktiviteter och att ingå i förskolans gemenskap.

Barnens individuella rättigheter begränsades av att förskolans regler inte tillät dem och att personalen inte accepterade dem. Exempelvis kom barnens krav på individuella rättigheter i konflikt med förskolans regler för måltider. När barnens beteende inte överensstämmer med normen på förskolan förlorar barnen sin rätt att bestämma själva, t.ex. hur de ska äta sin mat.

Pojkarna både tog sig och blev tilldelade en position av personalen som personer med rätt att tala och fatta beslut. Flickorna fick en roll där de skulle anpassa sig vilket också innebar att de fick göra avkall på sina individuella rättigheter.

Design

Materialet består av videofilmer från 17 förskolor i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island med 72 vuxna (förskollärare och barnskötare) och cirka 345 barn i åldern 1–6. Studien ingår i projektet Values education in Nordic preschools: Basis of education for tomorrow. Filmerna visar barn och vuxna vid måltider och samlingar och under lek. Dessutom visar filmerna konflikter då det är möjligt att följa olika uppfattningar, maktförhållanden och känslor. För studien valde författarna ut 25 filmer från projektet och analyserade dem utifrån teorier om rättigheter och kön.

Referenser

Johansson, E., Emilson, A., Röthe, M., Puroila, A.-M., Broström, S., & Einarsdóttir, J. (2016). Individual and collective rights expressed in educator and child interactions in Nordic preschools. International Journal of Early Childhood (48), 209-224. DOI: 10.1007/s13158-016-0164-2

Uppdragsgivare

NordForsk