Phonological awareness training with articulation promotes early reading development

Författare
Fälth, L., Gustafson, S., & Svensson, I.
Källor
Education, 137(3), 261-276.
År
2017

Syfte

Studien undersöker effekten av Fonomix (en svensk metod inriktad på fonologiska färdigheter och artikulation) på barns fonologiska kunskaper och läsfärdigheter i förskoleklassen. Studien besvarar frågorna:

  • Vilka effekter har metoden på bokstavs- och ljudkännedom samt avkodning av ord, begränsat till de bokstavs- och ljud-kombinationer som ingick i programmet?
  • Vilka överföringseffekter hade metoden på fonologiska kunskaper och avkodning av ord när alla ljud och bokstäver ingick?
  • Vad var effekterna för barn med läs- och skrivsvårigheter jämfört med barn med normal läsutveckling?

 

Resultat

Baserat på sina tidigare läsfärdigheter blev de deltagande barnen i både försöksgruppen och kontrollgruppen indelade i undergrupper: barn som riskerade att få läs-och skrivsvårigheter och barn med normal läsutveckling. Resultatet visar att barnen i försöksgruppen hade större framgång i tester, både de som riskerade att få läs- och skrivsvårigheter och de med normal läsutveckling, jämfört med kontrollgruppen. De här positiva resultaten gällde både för ljud och ord som ingick i övningarna samt nya ljud och ord som inte hade varit en del av övningarna. Detta pekar enligt författarna på att metodens effekter är överförbara, det vill säga att träningen med Fonomix specifika bokstavs- och ljud-kombinationer också hjälper till att avläsa andra bokstäver och ljud. Vid det uppföljande testet sex månader efter projektets slut fann författarna att att effekterna kvarstod, samt att försöksgruppens utveckling var tydligare än i kontrollgruppen.

Design

Effekten av Fonomix-metoden för barn i förskoleklassen undersöktes genom en longitudinell interventionsdesign, där totalt 69 barn från två förskolor deltog, indelade i en försöksgrupp med 39 barn och en kontrollgrupp med 30 barn. Fonomix-metoden bestod av fonologisk träning med fokus på uttal. Träningsmaterialet innehöll åtta bokstavs- och ljud-kombinationer med det associerade uttalet. Uttalet illustrerades med bilder av munnar som kombineras med övningar framför en spegel. Projektet pågick i 45 timmar fördelade över hela skolåret. Kontrollgruppen följde ett material som kallades Trulle, som baseras på rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Gruppen använde även ett material som tagits fram av barnens egna lärare, där barnen lekte med språket, till exempel genom ”lyssna-lekar”. Kontrollgruppen använde totalt 45 timmar för projektet, motsvarande den försöksgruppen använde för Fonomix. För att testa effekten av Fonomix testades de deltagande barnens läsfärdigheter individuellt innan träningen började, mitt under skolåret, omedelbart efter att träningen avslutats och som en uppföljning sex månader efteråt.

Referenser

Fälth, L., Gustafson, S., & Svensson, I. (2017). Phonological awareness training with articulation promotes early reading development. Education, 137(3), 261-276.