Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk

Författare
Larsen, A. K., & Slåtten, M. V.
Källor
Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(8), 1-18.
År
2017

Syfte

Studien undersöker vad orsaken är till att pedagoger använder få professionella begrepp och teorier (fackspråk) i sitt pedagogiska arbete sett utifrån förskolechefens perspektiv. Studien undersöker också vad förskolechefer gör för att att stärka användningen av fackspråk och vad förskolechefer själva menar att de kan göra för att stärka pedagogernas användning av fackspråk.

Resultat

Resultaten visar att förskolecheferna upplever att förskollärarna generellt använder för lite fackspråk. Förskolecheferna menar att orsakerna bland annat är att

  • förskollärarna inte har tillräcklig kompetens från sin utbildning
  • det existerar en platt struktur där det är för lite skillnad på de arbetsuppgifter som förskollärarna och barnskötarna utför
  • kulturen på förskolan är präglad av likhet där nyanställda snabbt socialiseras in i den kultur som redan finns.

Flera av förskolecheferna uttrycker att de har ett asnvar för förskollärarnas användning av fackspråk, även om de inte har reflekterar så mycket över sitt eget ansvar. Förskolecheferna har själva flera förslag på vad de kan göra för att stärka användningen av fackspråk, till exempel att ändra den platta strukturen och öka pedagogernas kunskaper genom vägledning och fortbildning. Resultaten visar också att två av förskolecheferna upplevde att förskollärarna använde fackspråk och att förskolecheferna var medvetna om sin egen betydelse för att stärka användningen av fackspråk.

Design

Studien baseras på data från både gruppintervjuer och individuella intervjuer. Författarna har genomfört två gruppintervjuer med fem respektive fyra informanter, där alla har varit förskolechefer i minst två år, samt åtta individuella intervjuer med förskolechefer som har varit chefer 3,5–32 år. Gruppintervjuerna varade i cirka 45 minuter medan de individuella intervjuerna varade i 30–40 minuter. Samma intervjufrågor användes i båda intervjuformerna. Alla intervjuer transkriberades och klassificerades och kodades utifrån en professionssociologisk teoriram med Basil Bernsteins begrepp om kunskapsdiskurser, klassificering och inramning som bärande för studiens fokus och tolkningsutrymme.

Referenser

Larsen, A. K., & Slåtten, M. V. (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 14(8), 1-18.