Erkännandets dynamic- förskoleklasslärares tolkninger av ny läroplanstext

Författare
Ackesjö, H., Lago, L. & Persson, S.
Källor
Educare- Vetenskapliga Skrifter, (1):7-25.
År
2018

Syfte

2016 kom den första egna läroplanen för svenska förskoleklasser (ett övergångsår mellan förskola och grundskola). Studien tittar på hur förskollärare tolkar den nya läroplanen mot bakgrund av befintlig pedagogisk praxis i förskoleklasser. Följande frågeställningar ställs: (1) Hur förhåller sig lärare i förskoleklass till de nya riktlinjerna i läroplanen? (2) Vilka förändringsprocesser inleds?

Resultat

Resultaten visar att parallella processer för rekontextualisering inleds när en ny läroplan möts av lärarnas tolkningar av de egna uppgifterna. Lärarna tolkar den nya läroplanen och förhåller sig till den som helhet. De ser läroplanen som ett samhälleligt förtroende för och erkännande av den undervisning de bedriver. Även om lärarna uttrycker att de nya läroplanerna ger dem förtroende, professionell exklusivitet och legitimitet tolkas den också som ett erkännande och en bekräftelse av saker de vill förändra i pedagogisk praxis.

Design

Analysen bygger på nyinstitutionell teori, professionsteori och teori om införande av riktlinjer. De används för att förstå hur lärare i förskolan relaterar den nya läroplanen till befintlig praxis. Data har samlats in från tre olika skolor genom samtal med lärare. Skola A låg i en interkulturell urban miljö, skola B i en urban miljö och skola C i ett landsbygdsområde. Skolorna låg i tre olika kommuner. Artikeln bygger på en analys av gruppsamtal med lärare i alla deltagande skolor, totalt 12 lärare. Samtalen genomfördes i två etapper, den första sommaren 2016, i samband med att den nya läroplanen offentliggjordes. Den andra samtalsrundan genomfördes våren 2017. 

Referenser

Ackesjö, H., Lago, L. & Persson, S. (2018). “Erkännandets dynamic- förskoleklasslärares tolkninger av ny läroplanstext”. Educare- Vetenskapliga Skrifter, (1):7-25. 

Uppdragsgivare

Ingen uppgift