Is Teacher Qualification Associated With the Quality of the Early Childhood Education and Care Environment? A Meta-Analytic Review

Författare
Manning M., Wong G. T., Fleming C. M., Garvis S.
År
2019

Syfte

Studien är en metaanalytisk kunskapsöversikt som undersöker beläggen för sambandet mellan lärarnas kvalifikationer och barnomsorgens kvalitet. Syftet är att bekräfta betydelsen av lärarna och omsorgspersonalens utbildningsnivå på olika inrättningar för barn. Studien försöker besvara följande frågeställning: Finns det ett samband mellan huvudlärares utbildning och kvaliteten på lärandemiljön under tidig barndom, mätt enligt The Early Childhood Rating Scale, The Infant Toddler Environment Rating Scale och dessas reviderade versioner? 

Resultat

Resultaten visar att det finns ett positivt samband mellan lärarens utbildning och barnomsorgens kvalitet mätt enligt ERS. Enligt författarna indikerar resultaten att ytterligare forskning sannolikt skulle bekräfta behovet av att höja utbildningsnivån för lärare inom barnomsorgen. 

Design

Metaanalysen omfattar studier genomförda på inrättningar som i huvudsak bedriver inomhusverksamhet och erbjuder omsorg för små barn och förskolebarn. Studierna måste specificera lärarnas utbildning.

Författarna gjorde först en sökning bland utvalda tidskrifter under perioden 1980–2015. Därefter gjordes sökningar i elektroniska databaser med hjälp av nyckelord. Även grå litteratur inkluderades. Relevanta artiklar inkluderas utifrån en lista med kriterier som författarna hade definierat. I slutänden betecknades 49 studier som kvalificerade att inkluderas i metaanalysen.

Referenser

Manning, M., Wong, G. T. W., Fleming, C. M. & Garvis, S. (2019). "Is Teacher Qualification Associated With the Quality of the Early Childhood Education and Care Environment? A Meta-Analytic Review". Review of Educational Research, 89(3):370-415. 

Uppdragsgivare

Ingen uppgift