Det pædagogiske samspils bevægende kraft: Affektivitet og læringsmiljøer i daginstitutioner.

Författare
Svinth, L.
Källor
Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50 (3), 35-50.
År
2013

Syfte

Syftet är att beskriva, analysera och diskutera hur känslomässiga relationer ("affektiva krafter") i interaktioner mellan vuxna och barn har betydelse för deras samspel och för dem som subjekt. Studien vill också ta upp de känslomässiga relationernas betydelse för vad som är möjligt för barn att erfara och lära i en förskola.

Resultat

Studien visar att känslomässiga relationer (affektiva krafter) i interaktioner mellan vuxna och barn påverkar och berör samspel och subjekt på många olika sätt. Ett exempel som beskrivs i studien är en pedagog som visar intresse och öppenhet för ett barns nya sätt att arbeta med färger och fingermålning. Det skapar en situation där samspelet påverkas av ömsesidighet, intresse och gemenskap och därmed möjligheter för att barnet erfara att dess bidrag till aktiviteten tillskrivs betydelse.

Både barn och vuxna är i undersökningen medskapare av intensitet och bl.a. den vuxnas förhållningssätt får i samspelet stor betydelse för vilka erfarenheter som görs möjliga för barnen. Pedagogiska processer och samspelet mellan vuxna och barn har stor betydelse för barns erfarenheter och deltagandemöjligheter och i sin förlängning för deras lärande och utveckling.

Mot bakgrund av studiens resultat menar författaren att det är viktigt att involvera det levande samspelet. Förskjut fokus från en övervägande individualistisk syn på barnets kompetensutveckling till ett mer relationellt och situerat fokus på förskolornas lärmiljö. Då skulle samspelets affektiva dimensioner kunna träda fram tydligt och barns deltagandemöjligheter och villkor för lärande och utveckling tas i beaktande.

Design

Undersökningen är utformad som en kvalitativ fallstudie och utgår från ett dialektiskt och interaktivt forskningsperspektiv. Undersökningen är baserad på 24 videoobservationer som dokumenterar samspelet mellan pedagoger och barn på två förskolor på Själland. I de olika videoinspelade samspelsaktiviteterna deltog 3–14 barn och 1–3 vuxna. Studien har formen av en induktiv tematisk analys som identifierar, analyserar och förmedlar mönster och teman som framträder i hela det insamlade videodatamaterialet.

Referenser

Svinth, L. (2013). Det pædagogiske samspils bevægende kraft: Affektivitet og læringsmiljø er i daginstitutioner. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 50 (3), 35-50.

Uppdragsgivare

Egmont Fonden (Danmark)