Engaging with mathematics in the kindergarten. Orchestrating a fairy tale through questioning and use of tools.

Författare
Carlsen, M.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal, 21 (4), 502-513.
År
2013

Syfte

Studiens syfte är att analysera hur en pedagog på en norsk förskola (barnehage) skapar och iscensätter en matematisk aktivitet genom att berätta en saga.

Resultat

Undersökningen visar att pedagogens skapande av en matematisk aktivitet för fyraåriga barn sker genom att engagera barnen i aktiviteten. Pedagogen använder sagan "Guldlock och de tre björnarna". Pedagogen använder rösten, ansiktsuttryck och kroppsrörelser som verktyg. Studien understryker att aktiviteten krävde en omfattande planering.

I undersökningen dras slutsatsen att pedagogen kan skapa en aktivitet som tar upp matematiska koncept och idéer, t.ex. kännedom om tal, talföljd och mätningar av storleksförhållanden samt kontraster mellan värme och kyla. Både barn och pedagog deltar aktivt i aktiviteten, varvid man skapar möjligheter att anpassa de givna matematiska koncepten till barnen och situationen. Det sker genom att koncepten görs till barnens egna och genom att barnen ser och lyssnar på hur och när olika matematiska koncept används. Pedagogens användning av ansiktsmimik, rösten och kroppsrörelserna bidrar till att anpassa de matematiska koncepten till situationen. Vidare dras slutsatsen att pedagogens undervisning är lyckad som ett lekande sätt att implementera matematik på förskolan. 

Design

Deltagarna i undersökningen består av en pedagog och nio fyraåriga flickor på en norsk förskola (barnehage). Pedagogens organisering av matematisk aktivitet genom sagoberättande, spelades in på video och transkriberades sedan för analys. Det handlar om en undersökning av en enda session.

Referenser

Carlsen, M. (2013). Engaging with mathematics in the kindergarten. Orchestrating a fairy tale through questioning and use of tools. European Early Childhood Education Research Journal, 21 (4), 502-513

Uppdragsgivare

Ingen upplysning