Unnoticed Professional Competence in Day Care Work.

Författare
Ahrenkiel, A.
Schmidt, C.
Nielsen, B.S.
Sommer, F.M.
Warring, N.
Källor
Nordic Journal of Working Life Studies, 3 (2), 79-96.
År
2013

Syfte

Med utgångspunkt i ett urval av danska förskolor undersöker studien hur "osynliga" professionella pedagogiska kompetenser (Unnoticed Professional Competence) är väsentliga för pedagogers dagliga interaktion, planering och omsorg om barnen.

Resultat

Studien visar att "osynliga" professionella pedagogiska kompetenser förekommer i till synes "banala" vardagssituationer på förskolor. I studien dras slutsatsen att de "osynliga" pedagogiska kompetenserna finns i det praktiska vardagslivet med barnen och rekommenderar ett ökat fokus på dem.

I studien finner man att de "osynliga" professionella kompetenserna är särskilt framträdande vid planering av aktiviteter med barnen. Ett exempel på "osynliga” professionella pedagogiska kompetenser märks under förberedelserna av fotografering av barnen i samband med en given social aktivitet. Den sociala aktiviteten kan vara inrättad som en del av förskolornas lärandemål (educational curricula). Studien identifierar de "osynliga" kompetenserna som pedagogernas strävan efter att alla barn ska vara med på bilderna, så att inga barn eller föräldrar känner sig förbisedda.

Författarna finner att de "osynliga" professionella pedagogiska kompetenserna är väsentliga för pedagogernas omsorg för barnen. De "osynliga" professionella pedagogiska kompetenserna är samtidigt under press och riskerar att förlora i uppmärksamhet när man i dag betonar inlärningsresultat, undervisningsplaner, dokumentation osv. Olika styrningsmekanismer och krav på dokumentation och inlärningsresultat osv. medverkar till att kompetenserna inte erkänns i tillräckligt hög grad.

Design

Studien baseras på observationer av vardagslivet på två danska förskolor och intervjuer med ungefär 30 pedagoger. Därutöver samlade man in data via avrapporterade workshops för pedagoger. Observationerna gjordes som deltagarobservation under en period på två veckor.

Intervjuerna fokuserar på pedagogernas egna uppfattningar av vilka kompetenser som deras arbetsområden kräver. Man fokuserar även på pedagogernas egna professionella utveckling och hur de upplever förändringar på sina egna arbetsområden. Workshopen är organiserad som en framtidsverkstad – dvs. ett förlopp i tre delar: kritiska perspektiv på existerande förhållanden, ett öppet utopiskt perspektiv på vad förskolor skulle kunna vara samt en realiseringsprocess där utopiska perspektiv omprövas för att producera idéer till konkreta initiativ.

De två förskolorna valdes ut utifrån mål om att avspegla variation i social och utbildningsmässig bakgrund och etnicitet hos barnens föräldrar. Därför består den ena förskolan huvudsakligen av barn från medelklassen. Den andra har en större variation och inkluderar en större andel barn till föräldrar med låg utbildningsbakgrund respektive immigranter.

Referenser

Ahrenkiel, A., Schmidt, C., Nielsen, B.S., Sommer, F.M. & Warring, N. (2013). Unnoticed Professional Competence in Day Care Work. Nordic Journal of Working Life Studies, 3 (2), 79-96.

Uppdragsgivare

Ingen upplysning