Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: VIDA-forskningsrapport 1. Effekter af VIDA.

Författare
Jensen, B.
Jensen, P.
Rasmussen A.W.
Källor
Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.
År
2013

Syfte

Rapporten belyser effekten av ett nytt interventionsprogram som utvecklats för och genomförts på danska förskolor. Den huvudsakliga interventionen består av en pedagogisk insats riktad mot förskolornas pedagoger och chefer. Pedagoger och chefer utbildas i att arbeta teoretiskt (dvs. kunskapsbaserat), målinriktat och systematiskt. Studien utreder om insatsen stärker kvaliteten på förskolorna. Insatsen förväntas ha positiva effekter för alla barn, särskilt för socialt utsatta barn. Insatsen förväntas först och främst leda till en förbättring av barnens socioemotionella och kognitiva kompetenser.

Resultat

Effektmätningen visar att VIDA-Basis har positiva effekter på vissa av barnens socioemotionella kompetenser. Genom insatsen reduceras barnens emotionella problem och deras beteendeproblem i förhållande till kontrollgruppens. Effektstorleken för dessa ligger på cirka 0,25. Insatsen har ingen dokumenterad effekt på hyperaktivitet, kamratskap och prosocialt beteende. De nämnda effekterna är inte större för de socialt mest utsatta barnen. Resultaten visar även att VIDA-Basis+-interventionen har en svagare effekter eftersom det endast var barnens beteendeproblem som reduceras i förhållande till kontrollgruppen.

Det går inte att påvisa effekter av VIDA på barnens kognitiva kompetenser och inlärning.

Design

VIDA-interventionerna genomfördes under 2011 och avslutades under 2013. VIDA-interventionsprogrammet genomfördes som ett randomiserat, kontrollerat test där randomiseringen skedde på förskolenivå. Totalt deltar fyra kommuner i försöket med förskolor för 3–6-åringar. Randomiseringen baserades på en stratifiering av förskolorna i sex grupper, indelade efter andelen socialt utsatta barn. Denna andel beräknades baserat på information från Danmarks Statistik. Därifrån inhämtades information om föräldrarnas utbildningsnivå, användning av sociala välfärdstjänster och anknytning till arbetsmarknaden. Inom var och en av de sex stratifierade grupperna är förskolor slumpmässigt utvalda att delta i VIDA-Basis, VIDA-Basis+ eller kontrollgrupp. I VIDA-projektet testas VIDA-Basis och VIDA-Basis+ mot en referensgrupp (kontroll). VIDA-Basis+ skiljer sig från VIDA-Basis genom att ha ett ökat föräldraengagemang.

Rapportens analys baserar sig på data från totalt 129 förskolor i fyra kommuner, där data från cirka 2 000 barn i åldern 3–6 år ingår. Enkäter skickades ut i tre omgångar och fylldes i av pedagogerna för varje barn vid starten av interventionen (första omgången), halvvägs (andra omgången) och avslutningsvis (tredje omgången). Effekterna analyserades utifrån mätverktygen som bland annat består av Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) och Qualifications and Curriculum Authority (QCA). Verktyget mäter barns socioemotionella kompetenser och inlärningsförmåga. Datainsamlingen ägde rum från 2011 till 2013.

Referenser

Jensen, B., Jensen, P., Rasmussen A.W. (2013). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud - modelprogram: VIDA-forskningsrapport 1. Effekter af VIDA, Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.

Uppdragsgivare

Social-, Børne- og Integrationsministeriet (Danmark)