Når børn trives i børnehaven.

Författare
Koch, A.B.
Källor
Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet, Aarhus.
År
2013
ISBN
9788792711557

Syfte

Med utgångspunkt i en dansk förskola (børnehave) är studiens syfte att konceptualisera när barn uppfattas som att de har det bra och därmed trivs – både av barnen själva och av pedagogerna.

Resultat

I studien dras slutsatsen att pedagoger förstår och bedömer barnets trivsel utifrån en subjektiv bedömning av barnets fysiska tecken på glädje och nöjdhet, och om barnet generellt framstår som "avstämt"; ett ord som används som uttryck för trivsel.

Intervjuerna med barn visar att deras trivseluppfattning är kopplad till vänner och platser för lek på förskolan och särskilt till erkännande och status i barngruppen. Intervjuerna med barnen visar dessutom en stor frånvaro av vuxna i deras berättelser, vilket vittnar om att barnens trivsel och glädje i hög grad är kopplad till att "leva sitt eget liv" på förskolan.

I studien dras slutsatsen att pedagogernas och barnens olika beskrivningar av trivsel inte uttrycker en konflikt, utan endast två olika perspektiv på samma fenomen. Medan pedagogerna ser det "avstämda barnet" i trivsel, är barnen upptagna med det som ger status i barnens gemenskap.

Design

Datamaterialet baseras på fältarbete på en förskola i Danmark, som löpte över två till tre månader 2009. Datamaterialet består av observationer från förskolan och intervjuer med pedagoger och barn. Dessutom genomfördes en enkätundersökning bland föräldrar till 419 femåriga barn om barnens trivsel på förskolorna (The Child Health Questionnaire CHQ-PF50).

Referenser

Koch, A.B. (2013). Når børn trives i børnehaven. Ph.d.-afhandling. Syddansk Universitet, Aarhus.

Uppdragsgivare

BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk, Danmark