“Powerful teaching in preschool – a study of goal-oriented activities for conceptual learning”.

Författare
Björklund, C.
Källor
International Journal of Early Years Education, 22 (4), 380-394.
År
2014

Syfte

Studien undersöker hur svenska förskollärare organiserar den målinriktade matematikundervisningen, och hur olika aktiviteter kan hjälpa barnen att förstå matematiska fenomen. Det gäller särskilt begreppen hälften och dubbelt. Studien ingår i ett stort forsknings- och utvecklingsprojekt på svenska förskolor som genomfördes 2011–2013. Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för matematiskt lärande på förskolorna.

Resultat

Studiens slutsats är att nyckeln till en god undervisning på förskolan är att barnen ser målet med aktiviteten som meningsfullt. Lekbaserade undervisningsmetoder är viktiga i förskolan.

Analysen av de tio läraktiviteterna visar tre olika sammanhang för lärandet. I det första är de begrepp barnen ska lära sig i fokus. Förskolläraren riktar barnens uppmärksamhet mot det de ska lära sig genom att ge dem uppgifter som var och en får arbeta med. Begreppen hälften och dubbelt är i centrum och man utforskar dem med hjälp av exempelvis mjuka djur och leksaksbilar. Barnen löser uppgifterna själva exempelvis genom att ta fler djur för att få dubbelt så många, och samarbetet mellan barnen har inte så stor plats. Fokus ligger också mer på att barnen utför själva handlingen och inte på de numeriska relationerna mellan hälften och dubbelt. Studien visar att barnen inte nödvändigtvis förstår begreppen lättare genom att titta på hur andra barn löser uppgiften.

I den andra lärsituationen ligger fokus bara indirekt på begreppen och de används i stället som verktyg för att lösa en uppgift, till exempel att dela frukt eller att blanda till trolldeg. Syftet med övningen är att göra användningen av begreppen meningsfull för barnen, men det blir inte tydligt för barnen varför begreppen hälften och dubbelt är viktiga för att lösa uppgiften. De blir i stället ofta ett störande moment för barnen i arbetet för att nå huvudmålet, att äta frukt eller leka med trolldeg. Att foga in matematiska begrepp den vanliga leken blir alltså inte meningsfullt för barnen.

I den tredje situationen är begreppen infogade i en berättelse. Det kan vara en teaterpjäs eller en berättelse, där barnen ska hjälpa personerna i berättelsen att lösa uppgifter med hjälp av begreppen hälften och dubbelt. Studien visar att det här fungerar bra som lärsituation eftersom barnen dras in i något meningsfullt och deltar på sina egna villkor. Deras idéer blir värdefulla i det gemensamma lärandet och lösningen av problemet.

Design

I projektet fick förskollärare träffas i arbetsgrupper och diskutera den egna förskolans undervisning. I grupperna valde förskollärarna ut vilka matematiska begrepp de skulle arbeta med och utvecklade och testade metoder för att lära ut dem. Materialet för den här studien är de aktiviteter som en av dessa grupper har genomfört. Gruppen består av tre förskollärare och har arbetat med begreppet hälften så mycket och dubbelt så mycket. Var och en har utformat och genomfört en aktivitet kring detta på sin förskola. Aktiviteterna är utformade så att barnen ska känna igen dem från leksituationer och de genomfördes med ordinarie pedagoger i den vanliga barngruppen. Förskollärarna filmade aktiviteterna och diskuterade dem sedan i arbetsgruppen. Studiens material är tio filmer från läraktiviteter som de tre förskollärarna har genomfört. Aktiviteterna varar 7–49 minuter (totalt 192 minuter), barnen som deltar är 4–5 år och 3–5 barn deltar per aktivitet. Analysen är inriktad på den lärsituation som förskollärarna skapar genom sin utformning av aktiviteterna, och vilka utmaningar den innehåller.

Referenser

Björklund, C. (2014). “Powerful teaching in preschool – a study of goal-oriented activities for conceptual learning”. International Journal of Early Years Education, 22 (4), 380-394.

Uppdragsgivare

Vetenskapsrådet.