“Preschool teachers’ views on competence in the context of home and preschool collaboration”.

Författare
Vuorinen, T.
Sandberg, A.
Sheridan, S.
Williams, P.
Källor
Early Child Development and Care, 184(1), 149-159.
År
2014

Syfte

Studien undersöker samarbetet mellan hemmet och förskolan. Fokus ligger på förskollärares uppfattning om i vilka situationer deras pedagogiska kompetens blir tydlig för föräldrarna.

Resultat

Den kompetens som förskollärarna själva anser är viktig i föräldrakontakterna och den kompetens de upplever att föräldrarna efterfrågar stämmer inte alltid överens. Förskollärarna försöker framhäva sin pedagogiska kompetens i arbetet med barnens lärande och konkretisera förskolans lärandemål för föräldrarna. Men föräldrarna verkar värdera personliga egenskaper högre, t.ex. förskollärarens förmåga att skapa en trevlig miljö för barnet.

 

Studien visar att förskollärarna främst framhäver sociala förmågor i samarbetet med föräldrarna, särskilt förmåga att skapa och upprätthålla kontakt, att se och möta föräldrarna som individer och att kommunicera. Den här kompetensen ser förskollärarna som en förutsättning för att de ska kunna bygga upp en god relation till föräldrarna präglad av öppenhet, dialog och ömsesidighet.

 

Förskollärarna framhåller också förmågan att uttrycka sig väl, t.ex. förmågan att förmedla negativa besked på ett tydligt och hänsynsfullt sätt så att den goda relationen kan upprätthållas. De sociala och kommunikativa förmågorna ser förskollärarna som något man lär sig genom praktisk erfarenhet.

 

Studien visar att förskollärarna försöker rikta föräldrarnas uppmärksamhet mot de yrkesspecifika förmågorna, exempelvis genom att berätta om förskolans aktiviteter och barnens lärande, och vad just deras barn har lärt sig under dagen. Det här kan man se som kopplat till att synliggöra förskollärarnas arbete och hur de pedagogiska aktiviteterna leder till att barnen lär sig saker. Samtidigt tycker förskollärarna att det är viktigt för att det stärker föräldrarnas uppfattning om att deras barn har det bra på dagarna och att förskollärarna är uppmärksamma på barnet.

Design

Materialet består av intervjuer om vissa teman med 30 svenska förskollärare (kvinnor) från förskolor i olika delar av landet. Förskolecheferna valde ut intervjupersoner utifrån forskarens instruktioner om att välja dem de ansåg var kompetenta. De intervjuade har mellan fem och trettio års yrkeserfarenhet.

 

Intervjuerna genomfördes på förskollärarens arbetsplats och pågick 1–2 timmar, de spelades in och transkriberades. Innehållet analyserades utifrån de teman som kom upp i intervjuerna.

Referenser

Vuorinen, T., Sandberg, A., Sheridan, S. & Williams, P. (2014). “Preschool teachers’ views on competence in the context of home and preschool collaboration”. Early Child Development and Care, 184(1), 149-159.

Uppdragsgivare

Information saknas