”Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket”.

Författare
Eik, L.T.
Källor
Doktoravhandlinger. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
År
2014

Syfte

Avhandlingen undersöker hur sex nyutbildade norska förskollärare på olika förskolor upplever sin kompetens och vidare kunskapsinhämtning under det första året i yrket. Syftet är att belysa förskollärarnas kompetens och fortsatta förkovran i yrket med utgångspunkt i arbetet med barnen och samarbetet med föräldrarna och andra anställda.

 

Studien tar upp dessa frågor: Hur uppfattar nyutbildade förskollärare sin kompetens och vidare kunskapsinhämtning under det första året i yrket, och i vilken mån känner de att de ingår i den gemensamma lärandeprocessen på arbetsplatsen?

Resultat

De nyutbildade förskollärarna kände efter några få månader att de behärskade det pedagogiska arbetet och att kunde improvisera och göra professionella bedömningar. Samtidigt hade man svårt att beskriva, analysera och utvärdera det pedagogiska arbete man utförde. Under det första året förändrades de nyutbildade förskollärarnas språk till ett vardagsspråk och de minskade användningen av fackord från utbildningen.

 

Dessutom fann de det svårt att använda planeringsredskap från utbildningen i sitt arbete. De övergick i stället till enklare scheman som i mindre grad är anpassade till didaktisk reflektion. De största utmaningarna såg förskollärarna i att leda underavdelningar och barnskötare och de hade också svårt att beskriva vari svårigheterna bestod.

 

Förskollärarna upplevde att de i begränsad utsträckning var en del av ömsesidiga lärprocesser på arbetsplatsen. Saker som motverkade det här var dålig introduktion till förskolans kultur och arbetsordning för de nyutbildade och bristande intresse bland personalen för de färdigheter och den yrkeskunskap som de hade med sig från utbildningen. Ytterligare en faktor som begränsade lärprocesserna var användningen av vardagsspråk och bristen på yrkesdiskussioner mellan förskollärarna.

 

Design

Materialet består av observationer av sex nyutbildade norska förskollärares dagliga arbete på sex förskolor. Dessutom finns observationer av förskollärarnas handledningssamtal och intervjuer enskilt och i grupp. Var och en av förskollärarna observerades under tre dagar utspridda över året. Efter varje observationsdag intervjuades varje förskollärare i en timme, alltså totalt tre intervjuer per förskollärare.

 

Dessutom har alla förskollärare deltagit i minst två gruppintervjuer på 1½ timme. Författaren har observerat två handledningssamtal med var och en av förskollärarna. Intervjuerna och handledningssamtalen spelades in och transkriberades, och det finns dessutom anteckningar från dem. Materialet analyserades utifrån perspektiven yrke, yrkeskvalifikationer, kultur, kompetens och språk. Analysen följer de teman som kommer fram i materialet.

Referenser

Eik, L.T. (2014). ”Ny i profesjonen. En observasjons- og intervjustudie av førskolelæreres videre kvalifisering det første året i yrket”. Doktoravhandlinger. Oslo: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Uppdragsgivare

Information saknas