”Akkurat som Medusa. Om litteratur- og kulturformidling i barnehagen: Basert på barnehageerfaring”.

Författare
Spurkland, M.
Källor
Bergen: Fagbokforlaget.
År
2014

Syfte

Studien undersöker hur medveten och genomtänkt användning av litteratur och kultur kan förbättra barnens förståelse av språk och text. Dessutom undersöks hur det kan öka barnens kunskaper om olika levnadsförhållanden, uppfattningar och värderingar.

 

Undersökningen utgår från tidigare förskolebarns berättelser om arbetet med litteratur och kultur på förskolan och vilken betydelse det har fått i deras liv. Syftet är också att sprida bra metoder för litteratur- och kulturförmedling till förskolor.

Resultat

Litteraturarbetet på förskolan har varit viktigt för dem som gick där och har och påverkat dem under livet. De tidigare förskolebarnen anser att litteraturarbetet på förskolan har haft betydelse för deras personliga utveckling. De känner att personalen har uppmärksammat dem och tagit dem på allvar.

 

En slutsats är att barnen tycker det är roligt och spännande med högläsning på förskolan. Barnen betonar också att det är viktigt för lärandet att få närma sig texterna fysiskt, man dramatiserade texterna och hade föreställning på samlingarna. Barnen kände sig då som en viktig del av gruppen, att de fysiskt behärskade texterna och kunde ställa krav på omgivningen.

 

Dessutom visar undersökningen att personalen har skapat en medvetenhet om valet av litteratur för den vardagliga samvaron och aktiviteterna med barnen.

Design

Undersökningen har tre teman:

  1. Tidigare förskolebarns värdering av den förskola de gick i.
  2. Litteraturen på förskolan.
  3. Metoder för att arbeta med litteratur och kultur på förskolor.

 

Materialet består av svar på en enkät om litteratur och kultur på förskolor och vilka metoder förskollärarna använder. Enkäten gick till 40 tidigare förskolebarn från en stadsdelsförskola (bydelsbarnehage) i en norsk storstad. Personerna hade gått på förskolan mellan 1970 och början av 1990-talet, och 17 av de 40 svarade på enkäten.

 

I materialet ingår också intervjuer med sex av dem som svarade på enkäten och med den lärare de fick när de började skolan. Dessutom är studien baserad på observationer från förskolan och samtal med personalen.

Referenser

Spurkland, M. (2014). ”Akkurat som Medusa. Om litteratur- og kulturformidling i barnehagen: Basert på barnehageerfaring”. Bergen: Fagbokforlaget.

Uppdragsgivare

Egmontfonden (Egmont är ett bokförlag).