The Newly Qualified Teacher: A Leader and a Professional?

Författare
Grimsath, G.; Nordvik, G.; Bergsvik E.
Källor
A Norwegian Study: Journal of In-service Education 34 (2) S. 219-236.
År
2008

Syfte

Studien undersöker hur det första året ter sig för nyutbildade pedagoger när de börjar arbeta på förskolor. Studien består av två delar, med följande fokus: 1) hur nyutbildade pedagoger upplever sitt möte med det vardagliga arbetet på förskolan, och hur detta påverkar deras professionella utveckling, 2) hur förskolerektorer upplever och utvärderar de nyutbildade pedagogernas kompetenser.

Resultat

Pedagogerna och rektorerna var överens om att nyutbildades yrkesidentitet är svag. Nyutbildade pedagoger har en oklar förståelse av yrkeskraven. De allmänna kunskaper som har utvecklats under den teoretiska utbildningen kan inte omedelbart omvandlas till praktiska aktiviteter på förskolorna. Dessutom är det problematiskt för nyutbildade pedagoger att utveckla auktoritet eftersom pedagoger och barnskötare har samma arbetsuppgifter – detta trots att pedagoger har tre års akademisk utbildning, medan barnskötare oftast inte har någon akademisk utbildning. Slutligen försvåras utvecklingen av professionell auktoritet av pedagogernas låga ålder jämfört med exempelvis barnskötarna, som oftast är äldre. Studien pekar på att stöd från erfarna pedagoger är avgörande för nyutbildade pedagoger. Därför bör rektorer sträva efter att skapa möjligheter för att nyutbildade ska kunna få respons och samarbeta med erfarna pedagoger.

Design

Datainsamlingen bestod av text från 30 loggböcker från sju nyutbildade pedagoger, samt av semistrukturerade personliga intervjuer med åtta förskolerektorer som valdes ut på grundval av kriterier om institutionsstorlek och geografiskt område, och om att rektorerna skulle ha några års erfarenhet av nyutbildade pedagoger.

Referenser

Grimsath, G.; Nordvik, G.; Bergsvik, E. (2008). The Newly Qualified Teacher: A Leader and a Professional? A Norwegian Study: Journal of In-service Education 34 (2) S. 219-236.

Uppdragsgivare

Information saknas