Dokumentation og evaluering mellem forvaltning og pædagogik.

Författare
Andersen, P. Ø.; Hjort, K.; Schmidt L. S. K.
Källor
København: Københavns Universitet.
År
2008

Syfte

Syftet har varit att undersöka betydelsen av dokumentation och utvärdering inom förskolesektorn.

Resultat

Utvärdering och dokumentation på förskolorna rör sig mellan två ytterligheter. Den ena ytterligheten utgörs av den omedvetna utvärdering och dokumentation som är helt integrerad i vardagslivet (till exempel yrkesmässiga utbyten), och den andra ytterligheten utgörs av mer medvetna, avgränsade typer av dokumentation och utvärdering som vanligtvis förknippas med pedagogiska läroplaner. Dokumentationen – t.ex. i form av fotografier eller videoinspelningar – visar i hög grad ”glada och kompetenta barn” inför vardagens många småkonfrontationer, frustrationer, nederlag och försöken att hantera dessa. Slutligen är dokumentation och utvärdering på förskolorna nära förknippat med läroplanerna. Detta innebär att det framför allt är de mer strukturerande och målorienterade aspekterna och delarna som konceptualiseras och kläs i ord, medan många andra faktorer inte konceptualiseras. Det är nästan alltid barnen som dokumenteras, och sällan de som dokumenterar eller som medverkar till dokumentationen. Medarbetarna upplever att dokumentationsarbetet ”tar tid från arbetet med barnen”, men dokumentation och utvärdering ses också som något bra och positivt som dels kan bidra till att synliggöra det pedagogiska arbetet (och därmed leda till ett större erkännande på samhällsnivå av de pedagogiska yrkena), dels till ökad yrkesmässig medvetenhet och mer reflektion hos enskilda pedagoger. Studien betonar att vare sig dokumentation eller utvärdering bör ses som neutrala verktyg, utan som verktyg som favoriserar vissa specifika uppfattningar om pedagogiska praktiker, vilket innebär att det inte är oväsentligt vad utvärderingen och dokumentationen baseras på. Dokumentation och utvärdering upplevs som neutrala verktyg, bortsett från på vissa förskolor där medarbetarna understryker att de använder ”berättelser” i syfte att medvetet skapa nya förståelser och typer av praktiker. I detta fall ses en förståelse av dokumentation och utvärdering som målinriktade verktyg för förändring: bort från det neutrala synsättet. Dokumentation och utvärdering används av de allra flesta som intervjuats för att synliggöra det arbete de gör. Några förskolor arbetar med att använda dokumentation och utvärderingar för att skapa nya förståelser och typer av praktiker.

Design

Projektet genomfördes under perioden 1 juni 2007–31 oktober 2008 och innehåller bland annat en kvalitativ undersökning av nio institutioner i tre olika danska kommuner. Data samlades in genom fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer med rektorer och personal på förskolor i tre kommuner. Dessutom har observationer och policyanalyser på fältet gjorts.

Referenser

Andersen, P. Ø., Hjort, K.; Schmidt, L. S. K. (2008). Dokumentation og evaluering mellem forvaltning og pædagogik. København: Københavns Universitet.

Uppdragsgivare

Rapporten är resultatet av ett forskningsprojekt som har utförts genom ett samarbete mellan Københavns Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitet och BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - forbundet for pædagoger og klubfolk, Danmark