Lærerkompetencer og elevers læring i dagtilbud og skole: et systematisk review.

Författare
Nordenbo, S. E. et al.
År
2008
ISBN
København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Syfte

Studiens syfte är att undersöka vilka dimensioner av den pedagogiska personalens manifesta
kompetenser på förskolor och skolor som genom effektstudier kan bevisas bidra till inlärning hos barn och unga.

Resultat

Resultaten av litteraturgenomgången visar att konceptet ”kompetens” består av tre olika delar som bidrar till inlärning hos barn och unga. Dessa tre kompetensdelar är: 1) relationskompetens: Läraren ska i relation till den enskilda eleven besitta kompetensen att ingå i en social relation, 2) regelledningskompetens: Läraren ska i relation till hela klassen (alla elever) besitta kompetensen att kunna leda undervisningsarbetet i klassen, 3) didaktikkompetens: Läraren ska i relation till undervisningens innehåll besitta kompetens såväl på det didaktiska området i allmänhet som i det specifika undervisningsämnet.

Design

Grunden för denna granskning är forskning som publicerats under perioden 1980–2007. Granskningen visar att det under denna period har publicerats 70 undersökningar om sambandet mellan manifesta lärarkompetenser och inlärning hos elever.

Referenser

Nordenbo, S. E. et al. (2008). Lærerkompetencer og elevers læring i dagtilbud og skole: et systematisk review. København: Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet i Norge.