Daginstitutioners betydning for udsatte børn: En forskningsoversigt.

Författare
Petersen, K. E.
Källor
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
År
2008

Syfte

Syftet med undersökningen är att skapa en översikt över forskning om förskolans betydelse för socialt utsatta barn.

Resultat

Resultaten av analysen av den internationella forskningen visar att närvaro på förskolan kompletterar eller kompenserar de insatser som är särskilt framtagna för socialt utsatta barn. De här resultaten överensstämmer med den övriga forskningen inom området, där det generellt dras slutsatser om att utsatta barn möter begränsningar socialt, emotionellt och inlärningsmässigt vid jämförelser med andra barns uppväxt. Vad gäller utveckling av utsatta barns inlärningsmässiga och sociala kompetenser visar en genomgång av de aktuella studierna att det har gjorts viktiga fynd inom det pedagogiska arbetet som visar att förskolor kan medverka till att förbättra utsatta barns kompetensutveckling: att förskolan, till skillnad från omsorg i hemmet, generellt har signifikant betydelse för socialt utsatta barns kompetensutveckling. Vidare har det visar sig att bra kvalitetsinstitutioner med god normering, som lägger vikt vid utbildning av personalen samt organiserade inlärningsprogram, har effekt. Slutligen belyser analysen att samspelet mellan det enskilda barnet och den enskilda vuxna är betydelsefullt för barnets utveckling, samt att pedagogiska inlärningsprogram som utgår från barnets självständighetsutveckling (till skillnad från ett mer stimulus-respons-baserat arbetssätt) är viktiga.

Design

Undersökningen är utformad som en systematisk forskningsöversikt över forskningsrapporter som behandlar förskolans betydelse för socialt utsatta barn.

Referenser

Petersen, K. E. (2008). Daginstitutioners betydning for udsatte børn: En forskningsoversigt. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Uppdragsgivare

Projektet är finansierat av Socialministeriet i Danmark.