I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet.

Författare
Lager, K.
Källor
Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.
År
2015

Syfte

Avhandlingen undersöker hur kommunerna använder Systematic Quality Development Work (SQDW) för att höja kvaliteten. Intresset är inriktat på införandet av systematiskt kvalitetsarbete i de dagliga rutinerna hos kommunen, förskolan och fritidshemmet.

Resultat

Nyckelpersonerna ska översätta begreppet kvalitet till konkreta handlingar och är en länk mellan regeringens politik, kommunala strategier och förskolans arbete. Två svårigheter i deras arbete var att skolor och förskolor har olika formuleringar av målen och att det finns olika uppfattningar om vad som är kvalitet inom kontroll och utveckling. Nyckelpersonerna hade olika stora möjligheter att utföra sitt arbete. De som inte lyckades skapa rätt nätverk och redskap hade inte den förmåga som krävs för att vara länk mellan teori och praktik. Nyckelpersonernas personliga egenskaper är viktigare är deras yrkesbakgrund. Det var viktigt att samla olika intressen för att lösa motsättningar som annars bromsar kvalitetsarbetet. Och det kräver att personen kan sammanhanget eller lyckas engagera personer som har sakkunskap. Kvalitetsarbetet krävde ofta tålamod av nyckelpersonerna, det kunde ta lång tid att genomföra kvalitetsarbetets intentioner. En stor uppgift för nyckelpersonerna var att skapa arenor där alla inblandade kunde diskutera begreppet kvalitet.

Design

Materialet består av intervjuer, observationer och riktlinjer. Sammanlagt deltog 28 informanter från 14 svenska kommuner, varav fyra förskollärare, 13 förskolechefer (rektorer och förskolechefer), två kvalitetssamordnare, fem utvecklingsledare, två specialpedagoger, en planeringschef och en chefsadministratör. Kommunerna hade utnämnt dessa som nyckelpersoner för kvalitetsarbetet i förskolan. Informanterna intervjuades per telefon och observationerna pågick under seminarier och under handledning 3–4 gånger om året. Materialet delades upp i grupper efter vilket sammanhang det var kopplat till: situerat, yrkesmässigt, materiellt och externt – och analyserades sedan utifrån olika teman. Studien tar också upp kvalitet i fritidshemmet men det beskriver vi inte här.

Referenser

Lager, K. (2015). I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling. En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift