Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik.

Författare
Lundström, M.
Källor
Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
År
2015

Syfte

Avhandlingen beskriver hur barn använder matematik och hur de uttrycker sig när de diskuterar matematiska problem.

Resultat

Förskolemiljön uppmuntrar barnen att uttrycka sig matematiskt på olika sätt. De använder ord, tecken och kroppsliga uttryck. Barn uttrycker sig matematiskt när de jämför saker, beskriver förändringar och orienterar sig i verkligheten. Förskolans rutiner, lokaler och redskap, och aktiviteter understödjer matematisk kommunikation. När förskollärarna ger stöd och engagerar sig i barnens samtal vidgar och fördjupar dessa sina matematiska kunskaper.

Design

Materialet består av videofilmer, fotografier och samtal med barnen och personalen i en svensk förskola. Det samlades in under 16 månader 2012–2013 under deltagande observationer på förskolan. Förskolan har ingen pedagogisk specialisering och 31 barn ingår i undersökningen. Dessutom finns en förstudie. Författaren besökte förskolan 2–4 dagar i veckan under 4–6 timmar. Materialet är kodat i flera etapper, först gjorde författaren en lista på alla informanter och kodade sedan deras matematiska kommunikation och deras relation till förskolan. Dessutom kodade författaren matematiska kategorier och initiering av samtal med särskilda nyckelord, och kodade matematiska aktiviteter, objekt och generella mönster. Författaren kunde sedan sortera in materialet i kategorier som bildar bakgrund de matematiska samtalen.

Referenser

Lundström, M. (2015). Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik. Göteborgs universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift