Special Educational Needs and Support Provisions in Swedish Preschools. A Multiple-Case Study.

Författare
Lundqvist, J.
Westling, M.A.
Siljehag, E.
Källor
International Journal of Early Childhood Special Education 7(2), 270-290.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur åldersintegrerade och specialiserade förskolor med en inkluderande pedagogik stimulerar barnens förmågor och tillgodoser deras behov. Dessutom belyser studien skillnader mellan de studerade förskolornas tillvägagångssätt.

Resultat

Det är möjligt att inkludera barn med mycket stora stödbehov i åldersintegrerade förskolor. De andra barnen är viktiga i arbetet och har en understödjande funktion i lyckade inkluderingar. En ökad användning av stöd från jämnåriga barn ökar barnens känsla av tillhörighet och deras välbefinnande.

Det är stor variation bland barn med särskilda behov och det nyanserar bilden av förskolornas inkluderande funktioner, kraven på de stödjande funktionerna kan vara olika stora. Barn med särskilda behov kan behöva stöd både av den fysiska omgivningen och från jämnåriga i vardagliga aktiviteter vare sig de går på åldersintegrerade förskolor eller på specialförskolor. Författarna menar att man bör ha det i åtanke när man utformar inkluderande förskolor.

Design

Materialet består av observationer, intervjuer och svar på enkäter, så studien är både kvalitativ och kvantitativ. Undersökningen är en fallstudie där 56 barn från åtta förskolor i fyra svenska kommuner deltar. Förskolorna valdes ut för att säkra största möjliga variation, de skulle ha barn både med och utan särskilda behov och barnen skulle ha olika socioekonomisk bakgrund. I undersökningen deltog 29 personer som arbetade på förskolorna och lämnade synpunkter i gruppintervjuer, det var exempelvis förskollärare och barnskötare och en språkterapeut.

Referenser

Lundqvist, J., Westling, M.A. & Siljehag, E. (2015). Special Educational Needs and Support Provisions in Swedish Preschools. A Multiple-Case Study. International Journal of Early Childhood Special Education 7(2), 270-290.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift