One-to three-year-old children’s experience of subjective wellbeing in day care.

Författare
Seland, M.
Sandseter, E.B.H.
Bratterud, Å.
Källor
Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 70-83.
År
2015

Syfte

Studien undersöker vad som skapar trivsel och ger välbefinnande hos norska förskolebarn i 1–3-årsåldern, och i vilka situationer de känner välbefinnande.

Resultat

Sociala relationer och enskild, koncentrerad lek och utforsknande är de övergripande sammanhangen då barnen, i undersökningen 1-3 år, upplever välbefinnande. De sociala relationerna delas upp i vuxen–barn, barn–barn och gemenskap. Förskolebarn på upplever glädje och välbefinnande när de ägnar sig åt socialt samspel med barn och vuxna, och när de ensamma leker i djup koncentration. Barnens trivsel påverkas av om personalen kan uppmärksamma barnens känslor och yttringar och kommunicera med dem. Barnen trivs också om de behandlas som självständiga personer med egna planer, behov och önskemål. Att barnen har inflytande på förskolan gör att de trivs. Studien bekräftar tidigare forskning som visat att sociala relationer är viktiga för välbefinnandet. I välbefinnande ingår också engagemang och djup koncentration.

 

Design

Materialet består av observationer av 18 barn i åldern 15–38 månader i nio förskolor. Barnen observerades 2x30 minuter och forskarna noterade barnens uttryck för glädje och välbefinnande tillsammans med andra barn och vuxna. Uttrycken kan vara leenden, rörelser, ögonrörelser, kroppsliga uttryck, miner och ord. Observationsmetoden ska framhäva barnens perspektiv och upplevelser genom att ta in observatörens perspektiv och känslor. Författarna menar att observationsmetoden kan utveckla nya perspektiv på barns välbefinnande och trivsel. Observationerna transkriberades och kodades som olika tecken på välbefinnande och kategoriserades för i vilka situationer barnen upplever välbefinnande.

Referenser

Seland, M., Sandseter, E.B.H. & Bratterud, Å. (2015). One-to three-year-old children’s experience of subjective wellbeing in day care. Contemporary Issues in Early Childhood 16(1), 70-83.

Uppdragsgivare

Kunnskapsdepartementet (Norge).