Collective and Individual Dimensions in Peer Positioning in Early Childhood Education.

Författare
Kultti, A.
Odenbring, Y.
Källor
Early Child Development and Care 185(6), 868-882.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur barn i olika åldrar skapar en social ordning i tillfälliga samarbeten på förskolan. Intresset är inriktat på hur de gör för att inkludera och exkludera andra barn och hur de använder ord och åtbörder i sin positionering.

Resultat

Barn positionerar sig på olika sätt i olika åldrar. En kollektiv positionering tar oftast verbal form hos de äldre barnen, exempelvis genom att upprepa vad någon annan har sagt eller beskylla någon för något inför de andra. De yngre barnen använder verbala uttryck för att dra in andra i en pågående lek. Den individuella positioneringen innebär att barnet skaffar sig en plats inom sin åldersgrupp. Fysiska åtbörder är viktiga i positioneringen oavsett ålder. Tystnad eller att inte bekräfta verbalt är fysisk kommunikation som både tvååringar och femåringar använde.

Barnens positionering är nära förbunden med deras uppfattning av förskolans normer och regler, och de är tidigt medvetna om vilka regler som styr det sammanhang de är i för tillfället. Barnen upprätthåller reglerna genom att hänvisa till vad som är rätt och fel och genom att bestämma vem som får vara med i en aktivitet. Förskolans regler blir alltså en viktig grund för gemensamma aktiviteter och barnen vidareutvecklar reglerna för att påverka positionerna i samspelet.

Design

Materialet består av videofilmer från tre förskolor som spelades in i samband med två andra undersökningar. Materialet till den ena undersökningen samlades in under ett sex månaders fältarbete i åtta förskolor där man filmade tvååriga barns samarbete med förskollärare och jämnåriga barn. I det andra projektet följde man en grupp femåringars dagliga aktiviteter i en längdsnittsstudie.

Referenser

Kultti, A. & Odenbring, Y. (2015). Collective and Individual Dimensions in Peer Positioning in Early Childhood Education. Early Child Development and Care 185(6), 868-882.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift