Engagement and Emergent Literacy Practices in Swedish Preschools.

Författare
Norling, M.
Sandberg, A.
Almqvist, L.
Källor
European Early Childhood Education Research Journal 23(5), 619-634.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur intresserade barn är av olika språkinlärningsövningar. Författarna bedömer med olika kvalitetskriterier det pedagogiska sammanhang förskollärarna bygger upp.

 

Resultat

Det finns ett tydligt samband mellan barnens intresse och förskollärarnas stöd, den sociala delen av aktiviteten förklarar hälften av variationen i barnens engagemang. Den tydligaste effekten har personalens instruktioner som stimulerar barnens deltagande, exempelvis att sjunga, rimma eller måla. Med hjälp av det pedagogiska sammanhanget kan förskolläraren intressera barnen för språkinlärningen.

 

Design

Det kvantitativa materialet består av observationer av 165 förskollärare i 55 förskolor. Två observatörer bedömde förskollärarnas arbete med hjälp av Classroom Assessment Scoring System (CLASS). Det går då att se sambandet mellan förskollärarens undervisning och barnens intresse för de språkstimulerande aktiviteterna. Aktiviteterna pågick både utomhus och inomhus.

Referenser

Norling, M., Sandberg, A. & Almqvist, L. (2015). Engagement and Emergent Literacy Practices in Swedish Preschools. European Early Childhood Education Research Journal 23(5), 619-634.

Uppdragsgivare

Studien har fått stöd av Vetenskapsrådet.