Preschool Teachers' Informal Online Professional Development in Relation to Educational Use of Tablets in Swedish Preschools.

Författare
Marklund, L.
Källor
Professional Development in Education 41(2), 236-253.
År
2015

Syfte

Studien undersöker förskollärares kommunikation i två diskussionsgrupper via surfplattor som de använder i sitt arbete på förskolan. Intresset är inriktat på vilken typ av meddelanden förskollärarna delar med varandra och vilken roll kommunikationen har för förskollärarnas utveckling av yrkeskunskaper inom digitalisering och it-didaktik.

Resultat

Förskollärare håller på att lära sig använda surfplattor i undervisningen och diskussioner på sociala medier är ett rum för lärande. Frågorna i grupperna visar att förskollärarna behöver teknisk fortbildning när de börjar använda surfplattor och annan teknisk utrustning i undervisningen.

Förskollärarnas frågor om tekniken gäller hanteringen av apparaten och att lösa problem, till exempel hur man låser ett program så att barnen inte kan byta program, och vilka typer av program eller apparater som är mest användbara i förskolan.

Andra frågor gäller specifika tekniker som passar för att lära barnen olika saker, till exempel vilka program som passar för ett tema om vatten, eller hur man kan använda digital teknik i undervisningen om värderingar och känslor. I den här gruppen finns också frågor om program som kan hjälpa barn med särskilda behov eller underlätta arbetet med att lära barnen skolkunskaper.

En tredje grupp frågor gäller pedagogiska fördelar och nackdelar med olika verktyg, till exempel vilka program som underlättar dokumentationen, var man hittar kunskap om digitala verktyg och hur man ska förhålla sig till användningen av surfplattor och annan teknik på förskolan.

Kommentarerna är dels inriktade på att tala för vissa tjänster eller produkter, dels på att dela erfarenheter och skapa kontakt mellan förskollärare, föredragshållare och produktutvecklare. Författaren bedömer att marknadsföringen av program och andra resurser hänger ihop med kommersiella intressen i införandet av surfplattor i förskolan och utbildandet av förskollärarna. Förskollärarna behöver flexibla former för att öka sitt kunnande när de ska börja använde tekniska apparater i sitt arbete.

Design

Materialet består av 239 frågor och 226 kommentarer från två diskussionsgrupper med inriktning på förskollärare som vill använda surfplattor på förskolan. Frågorna är kategoriserade enligt The Technological Pedagogical Content Knowledge framework (TPACK) som används för att definiera olika sorters kunskap (teknisk, pedagogisk och innehållsmässig) och deras samspel i utbildningssituationen. Modellen används här för att klassificera om frågorna gäller teknik, undervisning med surfplatta i förskolan eller innehållet i undervisningen. Kommentarerna analyserades utifrån vilken roll informationen spelade i diskussionerna och hur informationen är kopplad till förskollärarnas yrkeskompetensutveckling.

Referenser

Marklund, L. (2015). Preschool Teachers' Informal Online Professional Development in Relation to Educational Use of Tablets in Swedish Preschools. Professional Development in Education 41(2), 236-253.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift