Effect of cleaning and disinfection of toys on infectious diseases and micro-organisms in daycare nurseries.

Författare
Ibfelt, T.
Engelund, E.H.
Schultz, A.C.
Andersen, L.P.
Källor
Journal of Hospital Infection 89(2), 109-115.
År
2015

Syfte

Studien undersöker om systematisk rengöring och desinfektion av leksaker kan minska mängden bakterier och virus i förskolan och därmed minska ohälsa bland barnen.

 

Resultat

Resultatet visar att luftvägsvirus var vanliga på förskolorna men man fann mycket få sjukdomsframkallande bakterier. Insatsen minskade mängden virus som framkallar sjukdomar (adenovirus, som drabbar slemhinnorna i de övre luftvägarna, ögonen och tarmkanalen, och rhinovirus och respiratorisk syncytialvirus, som är luftvägsvirus), jämfört med i kontrollgruppen men man såg ingen effekt på antalet sjukdagar eller sjukdomsmönstret. Slutsatsen av studien är att även om rengöring och desinficering av leksakerna varannan vecka minskar den mikrobiella belastningen på förskolan minskar det inte sjukfrånvaron.

Design

Materialet för studien är bakterie- och virusprover insamlade i tolv förskolor i Köpenhamn samt sjukdomsmönster och frånvaro för 587 barn i ålder sex månader till tre år. Förskolorna delades upp i försöksgrupp och kontrollgrupp, sex i varje. Insatsen genomfördes av en städfirma och innebar tvätt och desinficering av leksaker och textilier varannan vecka i tre månader.

För att värdera interventionens effekt registrerades frånvaro och sjukdomsmönster för barnen varje dag från december till mars. Personalen registrerade antalet barn som var frånvarande och orsaken till frånvaron i kategorierna luftvägsinfektion, mag–tarm-infektion, annan sjukdom och ledig. Före och efter försöket tog man bakterie- och virusprover i alla tolv förskolorna, sju prover i lekområdet och tre prover i toalettområdet.

Referenser

Ibfelt, T., Engelund, E.H., Schultz, A.C. & Andersen, L.P. (2015). Effect of cleaning and disinfection of toys on infectious diseases and micro-organisms in daycare nurseries. Journal of Hospital Infection 89(2), 109-115.

Uppdragsgivare

Studien fick stöd av Rådet for Teknologi og Innovation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser som en del av innovationskonsortiet ”Hälsa i Børneinstitutioner”.