Sproget kan styrkes! Rapport om SPELL og Fart på sproget. Undersøgelser af effekten af to sprogindsatser.

Författare
Bleses, D.
Højen, A.
Andersen, M.K.
Dybdal, L.
Sehested, K.
Källor
Syddansk Universitet.
År
2015

Syfte

Rapporten beskriver två försök där man ville mäta effekterna av språkinsatserna Structured Preschool Effort for Language and Literacy (SPELL) (språkinlärning via strukturerad, lekbaserad läsning) och Fart på sproget (språkinlärning via målinriktade och systematiska lekar). Bägge försöken undersöker alltså om strukturerade språkinsatser kan förbättra danska barns språkutveckling. Studien om SPELL undersöker också om barnens utbyte av insatsen ökar om förskollärarna får gå på kurs och om föräldrarna arbetar med språkutvecklingen hemma parallellt med språkaktiviteterna på förskolan. Studien om Fart på sproget undersöker också hur resultatet påverkas av gruppstorleken och hur det påverkar resultatet om förskollärarna använder en friare arbetsform (Fart på sproget ÅBEN), dvs att målen och områdena är desamma men förskollärarna får själv välja och planera aktiviteterna.

Resultat

Studierna visar att barnen i insatsgrupperna för SPELL och Fart på sproget jämfört med barnen i kontrollgruppen tillägnade sig tydligt förbättrade förskriftliga kompetenser, till exempel uppmärksamhet på språkljud och bokstavskunskap. Men effekterna på dessa förmågor var inte så stora. För talspråket, där endast ordförråd var ett aktivt lärområde för insatserna, var effekterna av SPELL inte säkerställda. Enligt författarna kan det bero på att båda insatserna genomfördes under vardagliga förhållanden samtidigt med andra pedagogiska och praktiska aktiviteter på förskolan. En annan orsak kan vara att många förskollärare inte genomförde hela programmet. Generellt visar resultatet att alla barnen hade någon nytta av utbildningen oavsett föräldrarnas bakgrund.

Bara i försöket med Fart på sproget ÅPEN, där förskollärarna arbetade med en friare form, förbättrade barnen både sin talspråkliga och förskriftliga förmåga. Dessa resultat pekar på att fasta inlärningsaktiviteter och modeller är alltså inte en förutsättning för att barn ska utveckla sitt språk på förskolan. Undersökningen av Fart på sproget ÅPEN tyder alltså på att resultatet blir bättre med fasta mål och områden men att förskollärarna själva får lägga upp aktiviteterna. Studien tyder också på att förskollärarna som arbetade med Fart på sproget ÅPEN i stor utsträckning använde gemensam läsning och andra bokaktiviteter i stället för språklekar.

Undersökningen av SPELL tyder inte på att barnen får ett större utbyta av språkinsatsen om förskollärarna får gå på kurs eller om föräldrarna arbetar med språkuppgifterna hemma. I studien av Fart på sproget fann man inte att gruppstorleken påverkade resultatet, vilket indikerar att barnens förskriftliga förmågor kan stödjas med språkaktiviteter i såväl små som stora grupper.

Design

Försöken med SPELL och Fart på sproget organiserades så att det skulle gå att jämföra metoderna. SPELL har läsning gemensam läsning av böcker som utgångspunkt medan Fart på sproget tar avstamp i strutkurerade lekar som memory, sånglekar och berättarboll. Båda insatserna stödjer barnens talspråk och förutsättningar för att kunna läsa och skriva på fyra områden: ordförråd, berättarförmåga, begrepp om skriftspråk och uppmärksamhet på språkljud. Insatserna pågår under tjugo veckor med två tillfällen i veckan och är riktade till alla barn i åldern 3–6. Studierna använder slumpvis utvalda försökspersoner (RCT) och en modell där barnen delas in i fyra grupper – tre insatsgrupper och en kontrollgrupp. Sammanlagt deltog 5 350 barn från 134 förskolor i studien av SPELL och 5 436 barn från 145 förskolor i studien av Fart på sproget. Språkinsatserna avslutades efter två årskullar. Materialet består av mätningar av barnens språkliga förmåga före och efter försöket (förskollärarna genomförde språktesten), enkätsvar från förskolechefer, förskollärare och föräldrar, observationer av förskolornas lokaler och videoinspelningar av språkaktiviteter på förskolorna (det sista gäller bara försöket med SPELL). Författarna använde också material från Danmarks Statistik, och förskollärarna ombads fylla i aktivitetsanteckningar och ett språkutvecklingsschema för att författarna skulle kunna kontrollera hur väl de hade utfört sitt uppdrag inom språkinsaten.

Referenser

Bleses, D., Højen, A., Andersen, M.K., Dybdal, L. & Sehested, K. (2015). Sproget kan styrkes! Rapport om SPELL og Fart på sproget. Undersøgelser af effekten af to sprogindsatser. Syddansk Universitet.

Uppdragsgivare

SPELL finansieras av Det Strategiske Forskningsråd. Fart på sproget finansieras av Socialstyrelsen.