Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments.

Författare
Markussen-Brown, J.
Källor
Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet.
År
2015

Syfte

Avhandlingen är kopplad till forskningsprojekteten Structured Preschool Effort for Language and Literacy (SPELL) och Language and Literacy Educational Activities for Preschoolers (LEAP). SPELL undersökte effekten av 20 veckors fortbildning för förskollärarna i att främja barns läsförståelse och även LEAP undersökte fortbildningens effekt på barnens läsförståelse. I de båda projekten deltog cirka 7 000 barn och 600 förskollärare.

Avhandlingen undersöker i tre artiklar förskolebarns språkliga förmåga och färdigheter för att underlätta skrivinlärningen. Författaren vill ge beslutsunderlag för utvecklingen av språkutbildningen i danska förskolor. Avhandlingen analyserar kvaliteten på språkutbildningen och presenterar internationell forskning om utvecklingen av barns språkförmåga. I den tredje artikeln undersöker avhandlingen hur pedagogisk fortbildning bör utformas.

Resultat

Det finns ett stort behov av att förändra förskollärarnas metoder och höja deras utbildning för att stödja barnens språkliga och kognitiva utveckling. Förskollärarnas vidareutbildning bör finnas i flera format och pågå under längre tid.

Förskollärarna är bra på att skapa varma och känslomässigt stödjande miljöer men inte lika bra på samarbeten med barnen för att utveckla deras språk och tänkande. Det går alltså att utveckla förskollärarnas arbete med och kunnande om språkutvecklande redskap och strategier. Coachning på vidareutbildningen har god effekt, och utbytet av kurser ökar om man kombinerar dem med minst ett annat vidareutbildningsformat. Förskollärarnas förmåga att observera och koda varandras arbete var otillräcklig efter tre dagars utbildning. De övervärderade användningen av de språkunderstödjande strategierna, så en tredagarskurs är för lite för att ge större förbättringar i förskollärarnas språkunderstödjande arbete.

Design

Författaren undersöker kvaliteten i den danska förskolan med hjälp av Classroom Assessment Scoring System, som gör det möjligt att bedöma kvaliteten enligt tre skalor. För hela förskolan kan man exempelvis mäta mängden språkstimulerande material inom barns räckvidd. Den andra artikeln är en genomgång av internationell forskningslitteratur om effekten av fortbildning inriktad på språk. Barnen i forskningen skulle vara 3–6 år och förskollärarna skulle vara examinerade, sammanlagt blev det 22 studier. I den tredje artikeln undersöker författaren om tre dagars fortbildning gjorde förskollärarna medvetna om hur ofta de använde en specifik pedagogisk strategi. Med utgångspunkt i tidigare forskning testade författaren en hypotes om att medvetenhet om en låg prestationsnivå för en viss färdighet stimulerar personer att förbättra denna.

 

Referenser

Markussen-Brown, J. (2015). Establishing Quality in Preschool Language and Literacy Environments. Det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet.

Uppdragsgivare

SPELL-projektet finansierades av Det Strategiske Forskningsråd. LEAP-projektet var en beställning från Socialstyrelsen.