Science in early childhood education.

Författare
Broström, S.
Källor
Journal of Education and Human Development 4(2), 107-124.
År
2015

Syfte

Studien undersöker möjligheterna att skapa en naturvetenskapsdidaktik (science) för förskolan. Målet är att formulera kriterier för didaktiken och undersöka förskollärarnas roller i aktiviteterna utifrån en avvägning mellan socialpedagogik och kritisk demokratisk didaktik, samt att undvika att naturvetenskapsdidaktiken blir för lik skolan.

 

Resultat

Studien fann fem pedagogiska principer för en naturvetenskapsdidaktik för förskolan: 1. att utgå från barnens perspektiv, nyfikenhet och erfarenhet, 2. att låta barnen vara aktiva i sin läroprocess, 3. att ha fokus på att barnen lär sig i samarbetet med förskolläraren, 4. att förskollärarna använder sina kunskaper om vetenskap och kopplar dem till barnens perspektiv, 5. att barn lär sig genom vardagslivet så vardagens föremål, möten och funktioner bör planeras in i den naturvetenskapliga didaktiken. Författarna dras slutsatsen att det behövs fler teoretiska studier, mer praktiska erfarenheter och en tydligare och mer hållbar politik för småbarnspedagogiken.

Design

Under två år har forskarna arbetat med förskollärare från tolv förskolor(preschools), i så kallade laboratorier där de utvecklade idéer som de sedan testade på barnen i förskolorna. Forskarna observerade också barnens samarbete med förskollärarna under aktiviteterna. Observationerna transkriberades och diskuterades sedan med förskollärarna för vidareutveckling av idéer och metoder. Forskarnas slutliga analys handlar om formuleringen av didaktiska kategorier och principer.

Referenser

Broström, S. (2015). Science in early childhood education. Journal of Education and Human Development 4(2), 107-124.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift