Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling.

Författare
Holmberg, C.
Källor
Stockholms universitet.
År
2015

Syfte

Avhandlingen undersöker hur förskollärare genomför arbetet med pedagogisk dokumentation. Mot bakgrund av den ökade inriktningen på utvärdering och kvalitetssäkring i svensk förskola vill studien ge djupare förståelse av vilka krav och möjligheter arbetet med dokumentation medför.

Resultat

Resultaten tyder på att arbetet med pedagogisk dokumentation påverkas av vilka förhållanden man utför det under. En svårighet med dokumentationsarbetet är att det ofta påverkas av olika metoder och teorier som kan skapa osäkerhet hos personalen. Även om dokumentationen kan vara komplicerad och tidskrävande har den stor betydelse för förskollärarnas och förskolans pedagogiska utveckling. I detta sammanhang påpekar författaren att återkommande fortbildning är avgörande för hur väl förskollärarna kan motsvara de ökade kraven på pedagogisk dokumentation. Förskollärarna i undersökningen uppfattade enligt forskaren det pedagogiska dokumentationsarbetet som ett värdefullt pedagogiskt redskap.

Design

Forskaren följde sex förskollärares dagliga arbete i två svenska förskolor. Den ena förskolan hade just börjat arbetet med pedagogisk dokumentation och den andra var inspirerad av Reggio Emilia och hade arbetat med pedagogisk dokumentation i flera år. Materialet samlades in genom observationer, intervjuer, fältanteckningar, fotografier och lokala dokument från de två förskolorna. Insamlingen pågick i två omgångar under en fyramånadersperiod då forskaren tillbringade 3–4 timmar på förskolorna varje dag.

 

Referenser

Holmberg, C. (2015). Så är det ju – den blir aldrig färdig! En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation. Licentiatavhandling. Stockholms universitet.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift