Barnehagen i en brytningstid: Tradisjoner i spill og praksiser under press i den store barnehagen.

Författare
Berge, A.
Källor
PhD avhandling. Universitetet i Stavanger.
År
2015

Syfte

Studien undersöker hur förskolans verksamhet påverkas av breda strömningar och tendenser i samhället. Förskolan har de senaste tio åren blivit en central del av välfärdsstaten och intresset för den har därför ökat. Avhandlingen beskriver det dagliga arbetet på en stor förskola med fyra sektioner som var och en har flera avdelningar. Intresset är inriktat på hur förskolans verksamhet upprätthålls, utmanas och omvandlas när det övriga samhället förändras. Studien vill besvara frågorna

  • hur märks förskolans innehåll och organisation i verksamheten och i personalens beskrivningar?
  • hur påverkas dessa beskrivningar av förändringar i samhället?

Resultat

Vardagen i en stor förskola formas inte bara av samhällets förväntningar och de fysiska ramarna för arbetet. Den är resultatet av en ömsesidig process där personalens metoder och rutiner blir en tolkning av förväntningarna. Avhandlingen visar hur strömningar i samhället påverkar vardagen i förskolan genom nya ideal och metoder och genom tilldelningen av resurser.

Den undersökta förskolan utmanar inarbetade rutiner och arbetsuppgifter och personalens ställning och förhållande till barnen. Den fysiska utformningen av den stora förskolan är ett brott mot traditionen av hemliknade omsorgsinriktade förskolor. Samhällets ökade intresse för förskolan har medfört nya förväntningar och etablerandet av den stora förskolan är ett tecken på förändring, samtidigt som personalens arbete präglas av kontinuitet. Studien beskriver personalens situation i brytningspunkten mellan samhällets förväntningar och deras egen uppfattning om vad förskolan ska arbeta med. Förskolan står vid en skiljeväg där traditionella uppfattningar och metoder utmanas av nya ideal och intressen. Författarna menar att förskolan i och med detta blir en del av ett större maktspel, där dess roll i samhället diskuteras.

Design

Avhandlingen är baserad på ett sex månaders fältarbete i en stor nyöppnad förskola. Författaren besökte en sektion på förskolan som har tre avdelningar med barn i åldern 3–5 år, sammanlagt 64 barn. Materialet består av observationer, fältanteckningar och gruppintervjuer med förskolans personal. Deltagarna i intervjuerna är fyra förskollärare med ansvar för barngruppen eller det pedagogiska arbetet, fem barnskötare och fyra representanter från administrationen. Analysen är utformad som en kritisk diskursanalys av förskolans metoder och rutiner.

Referenser

Berge, A. (2015). Barnehagen i en brytningstid: Tradisjoner i spill og praksiser under press i den store barnehagen. PhD avhandling. Universitetet i Stavanger.

Uppdragsgivare

Universitetet i Stavanger.