Måltidsfellesskap i barnehagen – Demokratiets vugge?: En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger.

Författare
Tofteland, B.
Källor
Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger.
År
2015

Syfte

Studien undersöker måltider i förskolan, som antas styrda av kulturella och institutionella regler. Det innebär att det kan finnas olika meningar i personalen om hur måltiderna ska utformas. Författaren ser det som en kamp om att definiera vad som ingår i måltidsgemenskapen. Frågorna är hur måltidsgemenskapen konstrueras i personalens samtal och hur demokratisk måltidssituationen är ur deltagarnas perspektiv.

Resultat

Författaren ser fyra genomgående aspekter i måltidsgemenskaperna på förskolorna: strukturer, deltagarrollen, relationer och känslor. Aspekterna får sitt innehåll genom samtalet och de utformar på så vis måltidsgemenskapens karaktär. Författaren för in begreppet den pluralistiska måltidsgemenskapen, där de fyra aspekterna får sin betydelse i relation till varandra.

Personalens samtal om måltiden har de övergripande temana ordning och utforskande. Ordningen ska minska hoten mot måltidsgemenskapen och utforskandet ska ge plats för olika identiteter. Författaren menar att man också kan se måltiden som ett öppet system på gränsen till kaos där deltagarna uppträder som både en gemensam röst och som enskilda personer. Rollen som måltidsdeltagare innehåller individuella, kollektiva och olika kollektiva identiteter. Identiteterna formas av sammanhangen gemenskap, att ha det bra, sårbarhet, lust och njutning.

Design

Materialet är sju gruppintervjuer med sammanlagt 18 anställda på fyra småbarnsavdelningar i två förskolor. Intervjuerna genomfördes direkt efter en måltid och utgår från skisser personalen fick rita i förväg. Författaren plockar fram de dominerande uppfattningarna i personalens samtal och försöker på så sätt besvara frågorna.

Referenser

Tofteland, B. (2015). Måltidsfellesskap i barnehagen – Demokratiets vugge?: En studie av samtaler med ansatte på småbarnsavdelinger. Doktorgradsavhandling. Universitetet i Stavanger.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift