Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”.

Författare
Jordal, M. M.
Solbrække, K.N.
Källor
Nordisk Barnehageforskning 10(3), 1- 17.
År
2015

Syfte

Studien undersöker den fysiska och ergonomiska miljön i en norsk förskola som en del i projektet Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – Helse i hver bevegelse. Projektet skulle minska förslitningsskadorna bland förskolepersonal. Med utgångspunkt i förhållandet mellan pedagogiska och ergonomiska ideal undersöker forskarna vilka spänningar som kan uppstå när en insats vill förbättra både de vuxnas ergonomiska rutiner och barnens fysiska utvecklingsmöjligheter.

Resultat

Forskarna  menar att jämkningen av de vuxnas ergonomiska krav och barnens fysiska utvecklingsmöjligheter kräver noggranna överväganden i planeringen och uppförandet av byggnader för moderna förskolor. Undersökningen visar på en tydlig motsättning mellan barnens försök att vara självständiga och vuxnas tendens att skapa ordning och säkerhet. En förklaring kan enligt forskarna vara att människor inte alltid använder den materiella omgivningen på det sätt den är tänkt. Samtidigt går det att använda den fysiska omgivningen på många sätt vilket komplicerar uppgiften att skapa synergi mellan ergonomiska och pedagogiska ideal.

Design

Materialet består av deltagarobservationer från en förskola genomförda under14 dagar fördelade på tre månader. Studiens teoretiska grund är Bruno Latours tänkande om det materiella och det mänskliga, kombinerat med en analys av hur samspelet mellan den pedagogiska verksamheten och lokalernas utformning påverkas. Undersökningen genomfördes i en nybyggd förskola med en unik arkitektur. Mycket av utrustningen och vardagliga bruksföremål är placerade i barnhöjd utifrån tanken att förskolans utformning ska understödja barnens självständighet. Materialet samlades in från en av förskolans sju grupper

Referenser

Jordal, M. M. & Solbrække, K.N. (2015). Fra idealer til praksis. En Latour-inspirert studie av barnehageprosjektet ”Ergonomi og pedagogikk hånd i hånd – helse i hver bevegelse”. Nordisk Barnehageforskning 10(3), 1- 17.

Uppdragsgivare

Ingen uppgift