Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring?

Författare
Bae, B.
Källor
Nordisk barnehageforskning, 2(1), S.3-15.
År
2009

Syfte

Syftet med studien är att undersöka barns möjlighet till (med) lärande i samspelssituationer kring måltiden i förskolan. Studien fokuserar enbart på situationer som beskrivs som rumsliga.

Resultat

Studien finner att förskolebarnen har goda möjligheter till medlärande på fyra olika områden, nämligen samtal och dialog, praktiskt samarbete, lek och humoristiskt samspel samt att sätta gränser. Berättelser i samband med måltider kan bidra till lärande om hur man hanterar olikheter och om hur ömsesidiga dialoger går till. Detta gäller både de barn som deltar i berättelsen och de som intar en lyssnande-observerande position. Forskaren betonar vikten av att pedagogerna funderar över om de regler som många förskolor har vid måltiderna kan begränsa möjligheterna till samspel mellan barnen samt mellan barn och vuxna, och i så fall överväger att ändra reglerna. Forskaren påpekar dessutom att en lyssnande deltagarposition även rymmer möjligheter till lärande för de vuxna som därigenom kan få inblick i barnens kompetenser.

Design

Studien har genomförts som en deltagande observation i två förskolor. Deltagande observation och intervjuer har genomförts i syfte att få inblick i vilka möjligheter barnen har till lärande i samspelet kring måltider i förskolan. Genom att analysera exempel beskrivs skilda former av läromöjligheter.

Referenser

Bae, B. (2009). Samspill mellom barn og voksne ved måltidet. Muligheter for medlæring? Nordisk barnehageforskning, 2(1), S.3-15.

Uppdragsgivare

Inga upplysningar om finansiering eller uppdragsgivare har angivits. Artikeln bygger på data från en tidigare fältstudie som genomförts av författaren.