A Cross-Cultural Study of Preschool Quality in South Korea and Sweden: ECERS Evaluations.

Författare
Sheridan, S.; Giota, J.; Han, Y.-M.; Kwon, J.-Y.
Källor
Early Childhood Research Quarterly, 24(2), S.142-156.
År
2009

Syfte

Syftet med undersökningen är att undersöka förskolans kvalitet i två olika kontexter, Sverige och Sydkorea. Som värderingsredskap används The Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS). Studien har två syften:
1. En undersökning av tvärkulturella likheter och skillnader i förskolans kvalitet i Sydkorea och Sverige.
2. En jämförelse av pålitligheten hos svensk nationell bearbetning (Kärrby, 1989) och en sydkoreansk nationell bearbetning (Lim, 1983) av ECERS (Harms & Clifford, 1980), med vilken värdering av förskolans kvalitet utförs.

Resultat

Det svenska stickprovet får högre poäng än genomsnittet på såväl alla sex delskalor som på den sammanlagda skalan i ECERS jämfört med det sydkoreanska stickprovet. Normeringarna är bättre i Sverige än i Sydkorea med fler barn per vuxen. I Sydkorea organiseras barnen i åldershomogena grupper, medan grupporganisationen i Sverige grundas på grupper bestående av syskon och äldre barn.
Utöver detta finner undersökningen en generellt sämre barnomsorgskvalitet i den sydkoreanska förskolan. En förklaring kan vara begränsade fysiska rum, exempelvis möbler till förfogande för lärande och avslappning samt den fysiska utformningen av lokalerna. Barns tillgång till rum där de antingen kan vara ensamma eller bara med ett par av sina kamrater är den kvalitetsaspekt som skiljer sig mest åt mellan de två stickproven. En annan kvalitetsaspekt som skiljer sig rör tid och plats för avkoppling.
Resultaten visar att de flesta sydkoreanska förskolor har ett kraftigt fokus på att utveckla barnens kunskaper, såsom att hjälpa barnen att förstå språk och begrepp efter en mer stel och lärarplanlagd tidsplan. I de svenska förskolorna är tidsplanen mer flexibel, vilket ger möjlighet till ett bredare urval av innehåll och aktiviteter både inomhus och utomhus. I många av dessa aktiviteter betraktas lek och lärande som interagerande dimensioner. De flesta förskolor i de två länderna tycks inte göra barnen medvetna om multikulturella frågor eller interkulturell kompetens. Snarare ligger fokus på att introducera det egna landets kultur och traditioner. Svar på den andra frågeställningen: Sammanlagd ECERS och de flesta av delskalorna representerar viktiga aspekter i den pedagogiska miljön i de båda länderna, vilket gör verktyget väl lämpat för meningsfulla, tvärkulturella jämförelser av förskolans kvalitet.

Design

Det utfördes 8-timmars observationer av 24 förskolor från 24 inkluderade center med hjälp av ECERS som verktyg. Observationerna kombinerades med lärarintervjuer.
Stratifierade och slumpmässigt utvalda stickprov av barnomsorgsprogram i två städer: Göteborg i Sverige och Seoul i Sydkorea. De strategiskt utvalda förskolorna representerar barn med varierande socioekonomisk och etnisk bakgrund.

Referenser

Sheridan, S.; Giota, J.; Han, Y.-M.; Kwon, J.-Y. (2009). A Cross-Cultural Study of Preschool Quality in South Korea and Sweden: ECERS Evaluations. Early Childhood Research Quarterly, 24(2), S.142-156.

Uppdragsgivare

Ingen information ges om finansiering eller uppdragsgivare.