Seksåringenes klasseromsaktiviteter. En kvalitativ studie av norske førsteklasser og svenske förskoleklasser.

Författare
Bjørnestad, E.
Källor
Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
År
2009

Syfte

Målet är att belysa och kartlägga drag hos den pedagogiska verksamheten för 6-åringar och jämföra första klass i Norge med den svenska förskolan inom följande frågeställning: Vad kännetecknar de pedagogiska aktiviteterna i sexåringars klassrum efter traditionsmötet mellan förskola och skola?
Studien försöker besvara följande delfrågeställningar:
1. Vilka arbets- och undervisningsformer tas i bruk i sexåringars klassrum?
2. Vad kännetecknar lärares interaktion med elever i klassen?
3. Har sexåringarnas klassrumsverksamhet blivit “skolfixerad” eller kännetecknas den av att vara en blandverksamhet?

Resultat

Studien kommer fram till att traditioner från förskola och skola vidarebefordras i den pedagogiska verksamheten för sexåringar. Golvet försvinner i hög grad som undervisningsrum, dagen präglas av övergångsaktiviteter och läraren dominerar en förhållandevis liten del av undervisningstiden. Samtalsmönstren skiljer sig beroende på samtalens innehåll. Inredningsmässigt präglas verksamheten av både förskola och skoltradition.

Design

Observationsstudier i fyra norska förstaklasser och fyra svenska förskoleklasser under en vecka vardera.
Genom att växelvis använda punktobservationsschema och ostrukturerade fältanteckningar, en metod som utvecklats för en annan studie, samlades data in från åtta klasser som analyseras tillsammans.

Referenser

Bjørnestad, E. (2009). Seksåringenes klasseromsaktiviteter. En kvalitativ studie av norske førsteklasser og svenske förskoleklasser. Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Uppdragsgivare

Doktorsavhandling genomförd vid utbildningsvetenskapliga institutionen, Oslo universitet. Finansiering av projektet är inte angiven.