Udsatte børn i dagplejen: en undersøgelse af viden, hverdagsliv og udviklingsmuligheder.

Författare
Jensen, B.
Källor
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2009

Syfte

Det huvudsakliga målet med undersökningen är att belysa frågan om huruvida familjedaghem som samhällsinstitution kan medverka till att bryta ned ett negativt socialt arv. Närmare bestämt är frågeställningen om vardagslivet, arbetet med insatser, lärande och läroplaner i familjedaghem kan göra en positiv skillnad för utsatta barn och främja deras livsmöjligheter sett ur ett läroperspektiv.

Resultat

Vissa svårigheter måste övervinnas för att dagbarnvårdare ska kunna utgöra en positiv skillnad för utsatta barn. Viss personal tenderar att ha en individuell och kompenserande syn på barnets “fel och brister” i stället för att ha en mer innovativ, resursstärkande och läroorienterad infallsvinkel i ett samhällsperspektiv. Dagbarnvårdare saknar kompetens om utsatthet och efterfrågar kurser och nätverk, men många förmår dock att karaktärisera utsatta barn. Förskolelärare nämner oftare än dagbarnvårdare att de har utsatta barn och de arbetar i högre grad efter läroplaner. De flesta menar att deras insats har en effekt både nu och i framtiden. Slutligen åskådliggörs familjedaghemmets villkor som både hämmande och främjande, då en liten miljö med få barn kan skapa lugn och utrymme för små barn, men också innebära en lägre professionalism och mindre samarbete mellan dagbarnvårdare.

Design

Det är en blandstudie med såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsverktyg – bland andra etnografiska delar – om dagbarnvårdare och förskolepedagogers uppfattning av ämnen som rör socialt utsatta barn.
Frågeformulär besvarades av ett representativt urval av danska dagbarnvårdare och förskolelärare. Ett urval av dessa respondenter medverkar därefter i en gruppintervju och därefter i en strukturerad intervju med forskaren i den aktuella förskolan. Denna intervju observeras, varefter en avslutande gruppintervju genomförs.

Referenser

Jensen, B. (2009). Udsatte børn i dagplejen: en undersøgelse af viden, hverdagsliv og udviklingsmuligheder. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Uppdragsgivare

Studien finansierades av A-kassen samt fackföreningarna FOA, Fag og Arbejde.