Evaluering af sprogvurderingsmaterialer i daginstitutioner.

Författare
Holm, L.
Källor
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
År
2009

Syfte

Utgångspunkten för denna studie är att språkbedömning i en förskola kan betraktas som en social praktik och med fördel kan analyseras som en sådan. Med detta som grund siktar undersökningen på att närmare belysa hur det konstrueras en språkbedömningspraktik i mötet mellan bedömningsmaterial, pedagog och barn. Med utgångspunkt i denna förståelse av språkbedömning som social praktik blir undersökningens centrala frågeställning hur det med utgångspunkt i språkbedömningsmaterial i förskolan och hur denna praktik förhåller sig till centrala yrkesmässiga problemställningar inom forskningen i språkbedömning.

Resultat

Analysen av språkbedömningsmaterialet visade att den grundläggande förståelsen av språk och bedömning i de olika materialen skapar olika institutionella praktiker. Som helhet måste det påpekas att de observerade bedömningsmaterialens syn på språk, mätning och kunskap i den direkta interaktionen mellan barn och pedagog skapar ett interaktionellt mönster med ett övervägande kontrollerande och värderande perspektiv, där barn inte ses som vetande individer eller individer som är intresserade av att samtala om sina erfarenheter, omgivning och upplevelser. När man jämför praktik kring de tre bedömningsmaterialen som analyserades i denna undersökning blir det ganska tydligt att de får mycket olika effekter på förskolans verksamhet. TRAS tycks i de flesta fall generera en dialog mellan pedagoger om ett barns utveckling, medan Köpenhamns kommuns material och “Sprogvurdering til 3-årige” fordrar andra och långt fler handlingar.

Design

Kvalitativ design med analyser av 3 språkbedömningsmaterial.
Datainsamling bestående av intervjuer, samtal och observation.

Referenser

Holm, L. (2009). Evaluering af sprogvurderingsmaterialer i daginstitutioner. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

Uppdragsgivare

Köpenhamns kommun