Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner, HPA-Projektet.

Författare
Jensen, B.; Holm, A.; Allerup, P.; Kragh, A.
Källor
København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.
År
2009

Syfte

Syftet med studien är att undersöka vilka interventionsformer som har positiva effekter på barns sociala utveckling och lärande i ett kompetensperspektiv. Närmare bestämt vill forskarna belysa huruvida HPA-interventionen – handlingskompetens i pedagogiskt arbete med socialt utsatta barn – fungerar i förskolan.

Resultat

HPA-interventionen har generellt en positiv effekt på barns utveckling och kompetenser socialt och läromässigt, men främst för normalstarka barn, till skillnad från svaga eller starka barn. Dessutom finns det en effekt kopplad till barnsammansättning, personal, ledning, utbildning och den aktuella institutionens överordnade yrkesmässiga och personliga resurser, för att inte nämna kommunala villkor.

Design

Studien är en prospektiv randomiserad kontrollerad undersökning på institutionsnivå, som dessutom omfattar drag av etnografisk och aktionsforskning i form av en kvalitativ datainsamling på och av institutionerna.
Frågeformulär för screening av barns sociala och läromässiga kompetens besvarades vid studiens start, mitt och slut av föräldrar och pedagoger för att ta reda på HPA-interventionens effekt. Endast pedagogernas svar ingick dock i analysen. Vidare besvarade pedagogerna ett frågeformulär om sina egna och barnens kompetenser som ett led i HPA-interventionen. För att ta reda på institutionernas typ, utgångspunkt, implementeringsprocesser och -erfarenheter genomfördes enskilda intervjuer med institutionsansvariga vid interventionens början samt fokusgruppintervjuer vid interventionens slut. Dessutom förde kommunala konsulter loggbok över implementeringen.

Referenser

Jensen, B.; Holm, A.; Allerup, P.; Kragh, A. (2009). Effekter af indsatser for socialt udsatte børn i daginstitutioner, HPA-Projektet. København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Jensen, B. (2009). A Nordic Approach to Early Childhood Education (ECE) and Socially Endangered Children. European Early Childhood Education Research Journal, 17(1), S. 7-21.

Uppdragsgivare

Strategisk Program for Velfærdsforskning – en del av Indenrigs- og Socialministeriet.