Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst.

Författare
Winsvold, A.
Källor
Oslo: NOVA.
År
2009

Syfte

Denna undersökning är den tredje i en rad studier om kvalitet i den norska förskolan, ett ämne som Norges utbildningsdepartement vill kartlägga och uppdatera kunskapen kring hur kvalitetsarbetet i förskolan har utvecklat sig.

Resultat

Undersökningens resultat visar bland annat att ledningen är den mest stabila personalresursen, i synnerhet i mindre förskolor. 90 procent av cheferna är kvinnor och 92 procent har förskollärarutbildning. I nio av tio förskolor äger medarbetarsamtal rum minst en gång per år. Åtta av tio förskolor har interna utbildningsinitiativ. Omkring hälften av institutionerna har en egen utbildningsbudget. Sedan undersökningen 2004 har kunskapsområdet kommunikation, språk och text kommit på dagordningen i de flesta förskolor.

Förskolorna inför i hög och ökande grad rutiner för att informera nya barn och föräldrar samt nyanställda. Av övriga aktörer utöver personalen är det först och främst föräldrarna som deltar i utvärderingsarbetet i förskolan. Observation är fortsatt den vanligaste metoden för kartläggning av barnets trivsel och utveckling, följd av pedagogisk kommunikation.

I hälften av förskolorna har förskolechefen utarbetat planer för utbildning eller fortbildning för de anställda, och i två av tre fall har förskolan startat sådana initiativ. Vad gäller övergången från förskola till skola har alla förskolor skolförberedande åtgärder för femåriga barn. 60 procent av förskolorna har etablerat fasta rutiner för kartläggning av språket hos alla barn i förskolan, medan en tredjedel saknar fasta rutiner men väljer ut barn efter observation och behovsvärdering. I 56 procent av förskolorna finns ett eller flera barn med nedsatt funktionsförmåga.

Design

Studien består av en kvantitativ tvärsnittsundersökning om en rad olika faktorer i förskolan som ledningen skulle besvara. Ett antal förskoleansvariga besvarar ett frågeformulär bestående av frågor som exempelvis rör personalens utbildningsnivå eller institutionens praxis vad gäller kartläggning av barnens språkliga kompetens, personalvård, fysisk miljö och förskolans användning av läroplaner.

Referenser

Winsvold, A. (2009). Kvalitet og kvantitet. Kvalitet i en barnehagesektor i sterk vekst. Oslo: NOVA.

Uppdragsgivare

Norsk Kunnskapsdepartement