Kan Batman vara rosa?: Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola.

Författare
Hellman, A.
Källor
Göteborg: Göteborgs universitet, Gothenburg studies in educational sciences, 299.
År
2010
ISBN
978-91-7346-689-9

Syfte

Syftet med studien är att undersöka normer om ”pojkighet”. Studien fokuserar på hur normer skapas, reproduceras och omförhandlas av barn och pedagoger på förskolan. Studiet ställer frågor om vilka handlingar som är möjliga för pojkar och flickor i relation till de befintliga normerna för ”pojkighet”. Studien undersöker dessutom hur pojkar och flickor förhandlar normerna i kontexter där vikt läggs vid kön. Därmed undersöker studien hur kön skapas bland barn i förskolan, med utgångspunkt från att kön skapas genom sociala processer.

Resultat

Studien visar att barn intar många olika positioner under loppet av en vanlig dag på förskolan. Några av de här positionerna är synliga och kategoriseras (av både vuxna och barn) som ”flickiga” eller ”pojkiga”. De här kategorierna implicerar att det är skillnad på de sätt som man är pojke respektive flicka på. Studien understryker att det inte finns några grundläggande skillnader mellan pojkars och flickors handlingar och beteenden, men att skillnaderna mellan könen tar sig uttryck genom bland annat kläder i särskilda färger. I förskolan använder barnen sina röster, frisyrer, kläder och rörelser för att förhandla om kön. Detta är viktiga delar i kommunikationen och konstruktionen av barnens upplevelser av hur de är ”flickiga” eller ”pojkiga”. Det är viktigt för barnen att göra den här anknytningen till kön för att de ska uppleva att de blir förstådda och är normala. Studien visar att även ålder är av särskild betydelse för den process som barnen använder för att förhandla om kön. Kön och ålder omtalas ofta i kombination, till exempel i sammansättningarna ”stor flicka” eller ”stor pojke”.

Design

Datamaterialet består av fältanteckningar från observationer som gjorts under två år på en förskola. Under det första året observerades 20 barn och 6 pedagoger, och under det andra året observerades 17 barn och 4 pedagoger. Barnen var i åldern 3–6 år. Dessutom intervjuades både pedagoger och barn.

Referenser

Hellman, A. (2010). Kan Batman vara rosa?: Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola. Göteborg: Göteborgs universitet, Gothenburg studies in educational sciences, 299.

Uppdragsgivare

information saknas