"Perspektiv på barndom och barns lärande: En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år." & "Stödja och styra: Om bedömning av yngre barn.

Författare
Skolverket.
Källor
Stockholm: Skolverket (2010).
År
2010
ISBN
978-91-86529-08-6

Syfte

Syftet med denna forskningsöversikt är att belysa den svenska forskning om barns tidiga lärande på förskolor, i förskoleklass och under de första skolåren som har publicerats sedan 1995.

Resultat

Forskningsöversikten ger en översiktlig bild av de viktigaste forskningsresultaten från 1995 och framåt inom området barndom och lärande, och dessutom ges en överblick över områden där svensk forskning saknas. Institutionalisering är en väsentlig del av barndomens struktur. Mycket forskning har genomförts om barndom och lärande, men det handlar framför allt om små studier som ger en fragmentarisk bild av området. Barnets tid på förskolan verkar ha stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången bliver framgångsrik, framför allt för barn från familjer med knappa resurser. De här resultaten är dock beroende av olika omständigheter, till exempel förskolans kvalitet, hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan och pedagogernas förmåga att orientera sig i relation till barnet. Forskning om betydelsen av tidpunkten för skolstarten visar att detta snarare har en kulturell betydelse än betydelse för barnets inlärning, men att barnet har nytta av att vara i en miljö som inte i alltför hög grad är inriktad på formaliserat lärande och vuxenstyrda aktiviteter. Många studier undersöker hur barn lär sig att läsa, men endast ett fåtal studier har fokuserat på de riktigt små barnens väg till skriftspråket. Det finns en del svensk forskning om bedömning och dokumentation. Bedömningsforskningen berör framför allt de senare skolåren och forskningen om dokumentation berör framför allt förskolan. Översikten visar generellt att det finns en brist på metodisk mångfald i forskningen, att det är ont om större forskningsprojekt, såväl i omfattning som i tidsmässig utsträckning, samt att vissa omständigheter är noggrant utforskade inom förskolan medan andra är noggrant utforskade inom ramen för de senare skolåren. Framför allt pekar forskningsöversikten på att det saknas forskning om nya familjeformers betydelse för barnets relation till institutionslivet och lärande, samt forskning som följer barnet under flera år för att undersöka vilken betydelse omständigheterna i förskolan har för barnet senare i livet, till exempel i skolan.

Design

Mot bakgrund av en systematisk sökning efter framför allt svensk forskning refereras resultaten av forskningen inom forskningsöversiktens område. Dessutom omfattas den nordiska och internationella forskning på området som anses vara relevant för svenska förhållanden. Resultaten har delats in i fyra områden: perspektiv på barndom och barns lärande, ”hur och när” inom lärande, ”vem, varför, vad och hur” inom lärande samt bedömning och dokumentation.

Referenser

Skolverket (2010). Perspektiv på barndom och barns lärande: En kunskapsöversikt om lärande i förskolan och grundskolans tidigare år. Stockholm: Skolverket. Skolverket (2010). Stödja och styra: Om bedömning av yngre barn. Stockholm: Skolverket.

Uppdragsgivare

Skolverket