Ledelsesroller og lederidentitet i dagtilbud under forandring: Identitetsdannelse og identitetsledelse i daginstitutioner på 0 til 6 års området.

Författare
Møller, J. K.
Källor
Roskilde: Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT).
År
2010

Syfte

Syftet med studien är att undersöka relationen mellan identitet, strategisk orientering och institutionell förändring i organisationen och ledningen av förskolor för barn i åldern 0–6 år i Danmark. Framför allt syftar studien till att undersöka hur förskoleledare uppfattar sin ledarroll och ledaridentitet i ljuset av de pågående förändringarna av strukturella, personliga och institutionella villkor inom förskoleområdet, och hur deras ledaridentitet relaterar sig till förändringarna i den organisatoriska identiteten i förskoleorganisationen. Dessutom undersöker studien hur en kommunal ledningspolitik kan organiseras så att det i större utsträckning läggs vikt vid att främja utvecklingen av en ”ledningsprofessionell” snarare än en ”yrkesprofessionell” orientering i ledarnas uppfattning av sin ledningsuppgift.

Resultat

Studien visar att de strukturella förändringar som sker inom förskoleområdet kan beskrivas som en förändring från en traditionell institutionsstruktur till en betydligt mer differentierad ledningsstruktur. Studien bekräftar att ledare på förskolor identifierar sig med pedagoger i sin ledningsorganisation och ledaridentitet och i utförandet av sin ledarroll. Studien visar dessutom att ledarna ser sin ställning som en plattform för en fortsatt karriär, och att de upplever att de har inflytande på de överordnade målen inom förskolan. Datamaterialet i studien visar att de ledare som i stor utsträckning deltar i nätverkssamarbeten identifierar sig med en yrkesprofessionell ledningsorganisation i större utsträckning än de ledare som inte alls eller endast i liten utsträckning deltar i nätverk. De ledare som i stor utsträckning deltar i nätverkssamarbeten ser ledningsarbetet som ett yrke. Studien visar också att det finns ett tydligt samband mellan ledarnas strategiska ledningsavsikter och deras strategiska ledningsutförande arbete. Slutligen visar studien att det finns en direkt koppling mellan ledarnas upplevda inflytande och omfattningen av deras strategiska ledningsutförande arbete. Med andra ord: de ledare som upplever sig ha inflytande är också de som använder detta inflytande strategiskt.

Design

Datamaterialet består av frågeformulärsundersökningar, fall och workshops. Totalt har 335 ledare fyllt i frågeformulären. Sju kommuner valdes ut för fallstudier, och totalt deltog 120 personer från 30 olika kommuner i workshops. Deltagarna var kommunala ledare, utvecklingskonsulter, förskoleledare, pedagogisk personal och föräldrar.

Referenser

Møller, J. K. (2010). Ledelsesroller og lederidentitet i dagtilbud under forandring: Identitetsdannelse og identitetsledelse i daginstitutioner på 0 til 6 års området. Roskilde: Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier (CBIT).

Uppdragsgivare

information saknas