Aktionslæring i dagtilbud: Udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi.

Författare
Pedersen, T.
Koefoed-Nordentoft, N. og Olsson
Källor
øbenhavn: Professionshøjskolen UCC.
År
2010

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka hur aktionslärande kan hjälpa pedagoger att sätta ord på sin kompetens och sina kunskaper. Dessutom fokuserar studien på hur anställda på förskolor kan kommunicera sina kunskaper och kompetenser vidare till bland annat föräldrar och förvaltning.

Resultat

Projektet visar att de deltagande pedagogerna har haft möjlighet att skapa en gemensam förståelse för vad deras professionalism innebär. Pedagogerna har observerat varandra och har stärkt sin praktik och sin yrkesroll genom att sätta ord på dem. Pedagogerna har skapat gemensamma ambitioner och upplever en gemensam stolthet över sitt yrke genom att utveckla en gemensam medvetenhet om grundläggande förutsättningar. Den gemensamma ambitionen har uppstått genom reflekterande samtal mellan pedagogerna och genom de beslut som de har fattat tillsammans, grundat i pedagogiska hänsynstaganden. Studien visar dessutom att pedagogerna genom arbetet med aktionslärande har utvecklat en kultur där det är legitimt, och där pedagogerna har mod nog, att arbeta närmare varandra i praktiken och ge varandra yrkesmässig återkoppling. Studiens slutsats är att aktionslärande har bidragit till utvecklingen av en självtillitsdominerad kultur med möjlighet till utvecklad praktik, grundat på reflektioner och gemensam yrkesmässig dialog.

Design

Projektet ”Aktionslæring i dagtilbud” genomfördes på 31 förskolor i fem kommuner i närheten av Köpenhamn. De deltagande förskolorna bestämde själva hur många personer ur personalgruppen som skulle vara med i projektet. De deltagande pedagogerna åtog sig att anta en särskilt aktiv roll som medforskande pedagog, för att systematiskt undersöka sin egen pedagogiska praktik inom projektets ramverk.

Referenser

Pedersen, T., Koefoed-Nordentoft, N. og Olsson, J. (2010). Aktionslæring i dagtilbud: Udvikling af pædagogers professionsviden, identitet og autonomi. København: Professionshøjskolen UCC.

Uppdragsgivare

BUPL