”Barnehageledelse i endring”.

Författare
Børhaug, K. og Lotsberg
Källor
Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 79-94.
År
2010

Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad och på vilket sätt arbetet med att leda förskolor är utåtriktat, det vill säga inriktat mot externa relationer och omständigheter utanför förskolan. Ett annat mål är att undersöka i vilken grad och på vilket sätt förskoleledningsarbetet relaterar till den pedagogiska kvaliteten på förskolan. Studien undersöker också hur ledningsarbetet på förskolor har förändrats sedan 1990-talet, och argumenterar för att förskoleledning bör prioriteras i större utsträckning.

Resultat

Studien visar att många ledare är mycket aktiva som pedagogiska ledare och tar ansvar för det enskilda barnets utveckling och behov. Ledarna strävar efter att stärka förskolans pedagogiska profil och arbetar hängivet med att etablera goda pedagogiska praktiker. Dessutom uppfattas vägledning av medarbetare som en viktig del av jobbet. Studien visar också att förvaltning av externa relationer är i fokus, och att en viktig aspekt för ledarna är att skydda medarbetarna från de externa kraven från föräldrar och kommuner. Studien visar att det är en svår balansgång för ledarna att hantera de här kraven samtidigt som de själva är representanter för kommunen. Ledarna ser samarbetet med skolan som en viktig uppgift.

Design

Datainsamlingen består av intervjuer med ledare på tio förskolor i tre kommuner. Datamaterialet ingår i en större studie. Intervjuerna är semistrukturerade och utgår från frågor som får ledarna att beskriva sina arbetsuppgifter, hur de prioriterar sin tid och vad de tycker att de kan bli bättre på. Intervjufrågorna utgår från fyra ledningsfunktioner: administrativ ledning, pedagogisk ledning, personalledning och utåtriktad ledning.

Referenser

Børhaug, K. og Lotsberg, D.Ø. (2010). ”Barnehageledelse i endring”. Nordisk Barnehageforskning, 3(3), 79-94.

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd