Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions.

Författare
Carlsen, M.
Hundeland, P.S. og Erfjord
Källor
European Society for Research in Mathematics Education: Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, January 28th-February 1st 2009, Lyon (France).
År
2010

Syfte

Syftet med studien är att undersöka vilken roll pedagogers frågor spelar i interaktionen med barn i samband med organiserade matematiska aktiviteter, inklusive förberedelser i form av planerade uppgifter, användning av fysiska föremål, inramning av inlärningssituationen och antalet deltagande barn. Studien ingår som en del i ett större forskningsprojekt, ”Teaching Better Mathematics”, vars syfte är att främja lärande och utveckling inom matematikundervisning i skolan och förskolan.

Resultat

Pedagogen ställer totalt 154 frågor till barnen under tiden som aktiviteten pågår. Frågorna kan kategoriseras i sex olika typer beroende på deras fokus: 1) förslag till handlingar, 2) öppna frågor, 3) frågor som argument, 4) frågor för att lösa problem, 5) omformulerande frågor och 6) sammanfattande frågor. Endast ett fåtal av frågorna besvaras otillfredsställande eller lämnas obesvarade. Det sätt som pedagogen ställer frågor på bedöms vara av stor betydelse för hur barnen svarar, såväl verbalt som icke-verbalt, det vill säga med hjälp av fingrarna eller andra typer av rörelser. Vissa barn svarar icke-verbalt genom att utföra handlingar som visar svaret genom det barnet gör med ett föremål som är centralt för aktiviteten (i detta fall: en vikt). Forskarna drar därför slutsatsen att det är viktigt att föremål används vid aktiviteter som handlar om att lösa matematiska uppgifter. Forskarna konstaterar dessutom att frågor är ett effektivt pedagogiskt verktyg för att engagera barn i inlärningsaktiviteter, och de hittar mönster i hur samtalen utvecklas genom olika typer av frågor.

Design

Datamaterialet består av en 27 minuter lång videoobservation av en pedagogiskt organiserad matematisk aktivitet med sex barn i åldern 3–4 år. Två av barnen är flickor och fyra är pojkar. En pedagog styr aktiviteten. Dessutom har forskarna gjort fältanteckningar från aktiviteten. Målet med aktiviteten är att barnen tillsammans med pedagogen ska bedöma vilka föremål som är tyngre än andra, med hjälp av deras storlek och vikt. Studien analyseras utifrån en sociokulturell förståelse av lärande och utveckling och utgår från Vygotskijs teori om lärande som en social och situationsberoende process där barnen tar till sig koncept, verktyg och handlingar genom samarbete och kommunikation med andra.

Referenser

Carlsen, M., Hundeland, P.S. og Erfjord, I. (2010). Orchestration of mathematical activities in the kindergarten: The role of questions. European Society for Research in Mathematics Education: Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, January 28th-February 1st 2009, Lyon (France).

Uppdragsgivare

Norges forskningsråd